Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KORONAVIRUS

Vi har ein ekstraordinær situasjon, og våre prioriteringar er å ivareta innbyggjarane på ein best mogeleg måte.

På denne sida finn du heile tida siste nytt frå kommunen i samband koronaviruset. 

Regjeringa har oppretta ei eiga temaside for koronaviruset. Følg med her: regjeringen.no

 

Smitte- og vaksinasjonstatus i Åseral per 16. april 2021

Åseral har for tida 6 personar i karantene/isolasjon. Ein av desse har fått påvist smitte. Kommunen meiner å ha kontroll på smitte. Talet på vaksinerte er per i dag 155 med fyrste dose av desse har 56 fått dose 2.

Vaksine

Smitte- og vaksinasjonsstatus i Åseral kommune per 9. april 2021

Me har for tida ingen nye personar som er smitta, ei heller nokon i karantene. Mengde på tilsendt vaksine har auka og det vert no vaksinert mellom 20 og 30 personar i veka (fordelt på 1 og 2 dose. Talet på vaksinerte er per i dag 128 med fyrste dose av desse har 56 fått dose 2. Du vil bli kontakta av helsestasjonen så snart det er din tur.

Vaksine

Smitte- og vaksinasjonsstatus i Åseral kommune per 26. mars 2021

Kommunen har motteke varsel om at ein person har levert positiv test på Covid-19 i kommunen kor vedkomande er midlertidig busett. Personen har folkeregisteradresse i Åseral, men blir ivareteke i kommunen kor vedkomande bur for tida. Personen er nærkontakt til tidlegare smitta og har saman med denne vore i isolasjon/karantene den siste tida.

Koronabilete

Velkomen til ei smittefri påskehøgtid i Åseral

Det har no gått eitt år sidan folk ikkje fekk lov til å feire påske på hyttene sine. Sjølv om smittetrykket nasjonalt er like høgt som på denne tida i fjor så har det siste året lært oss mykje.

Ei ny påskehøgtid står for døra. I år kan vi i motsetnad til i fjor ønskje folk velkomne til kommunen, men ber dykk alle om å vere varsame. Kommunen har ikkje vedteke eigne forskrifter, men er tru mot dei nasjonale smitteverntiltaka.

Vinterhytte - (Foto: Odd Helge Liestøl)

Smitte- og vaksinasjonsstatus i Åseral kommune per 19. mars 2021

I går ettermiddag fekk kommunen varsel om at ein person hadde levert positiv test på Covid-19 i kommunen kor vedkomande er midlertidig busett. Personen har folkeregisteradresse i Åseral, men blir ivareteke i kommunen kor vedkomande bur for tida. Denne personen er sannsynlegvis smitta i samband med den mykje omtala bussruta mellom Hovden og Kristiansand sist sundag.

Koronabilete

Fyrste tilfelle av Covid-19 i Åseral

Åseral kommune har i dag fått stadfesta ei positiv prøve på Covid-19 frå ein person med folkeregistrert adresse i kommunen. 

Korona%2Bvirus

Velkomen til vinterferie i Åseral

For snart eit år sida måtte kommunen gå ut med at folk ikkje var velkomne til å feire påska på hyttene sine. Dette fordi det var lagt ned nasjonalt forbod om dette. No står vinterferien for døra og pandemien raser framleis, men ting ser lysare ut no og det ligg ikkje noko nasjonalt forbod mot å reise på hytta. Det er difor med glede at kommunen ynskjer hyttefolk velkomne til å nyte ein velfortent ferie på hytta i Åseral. 

Vinter i fjellheimen i Åseral - Foto: Odd Helge Liestøl

Koronavaksine i Åseral kommune 2021

Helseetaten er no i gang med vaksinering etter gjeldande retningsliner. Bebuarar på sjukeheimen blir prioritert først, deretter personar over 85 og og utvald helsepersonell. Etter dette blir det fortløpande tilbod til alle etter alder og risikogruppe. Alle folkeregistrerte over 65 år vil få telefon med forespørsel om dei ynskjer vaksine. Vi har pr. dags dato ikkje oversikt over tidspunkt for vaksinering, men den enkelte vil få beskjed i god tid før oppmøte. Dersom du ikkje har blitt kontakta om du ynsker vaksina må du ringe legekontoret, tlf. 38 28 59 00.

Korona+virus

Status på koronatiltak i Åseral kommune per 18. januar 2021

Regjeringa har i dag vedteke å vidareføre dei fleste koronatiltaka som vart innført 4. januar, men dei lettar på tiltak som gjeld barn og unge. Åseral kommune vil halde fram med å følgje dei reglar og tilrådingar som regjeringa kjem med. Dette betyr for Åseral sin del.

Korona+virus

Digital registreringsplikt ved innreise

For å betre smittekontrollen, vedtok regjeringa før jol at alle som reiser til Norge må registrere seg elektronisk. Frå og med 2. januar var det digitale reiseregisteret operativt.

Korona+virus

Korona: Joleråd frå regjeringa

Regjeringa har laga nasjonale råd for korleis vi best mogeleg kan gjennomføre jole- og nyttårsfeiringa og samtidig ivareta smittevernet.

 

Korona+virus

Status på koronasituasjonen i Åseral 17. november 2020

Åseral kommune er no ein av berre 38 kommunar i landet som så langt ikkje har registrert noko smitte. Innbyggarane i Åseral skal ha ros for korleis dei har handtert pandemien så langt, dette er hovudårsaka til at me framleis har unngått smitte.

Korona+virus

Informasjon frå Kriseleiinga 6. november

Dei siste vekene har talet på smitta auka kraftig. Det er særleg i dei større byane talet stig, men også mindre kommunar har fått større utbrot. Det er no registrert covid-19 i over 60 norske kommunar.

Vi er framleis ein av kommunane utan smitte og dei nye tiltaka fører ikkje med seg store endringar for vår del.
Kriseleiinga oppmodar likevel alle til å halde seg til dei nasjonale reglane og føringane for å unngå smitte.

Korona+virus

Endring i smitteverntiltak frå 28. oktober

Det vert stadig gjort endringar som gjeld dei nasjonale tiltaka i samband med pandemien. Kommunen vil oppdatere lokale smittevernreglar i høve til dette, men ber folk om å gå inn på regjeringa si eiga koronaside for å få med detaljar omkring endringane. www.regjeringen.no

Korona+virus

Utvida støtte til næringslivet grunna koronautbrotet

Åseral kommune fekk tildelt kr 725 000 gjennom statens 3. krisepakke til næringslivet.
Kommunane skal tildele desse midla til næringslivet for å motverka dei negative effektane av kronautbrotet. 

Korona+virus

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

koronaavlyse lottstift

Heimepåske, smittevern og vakttelefonar

Påska står for døra, og i år skal me feire den heime. I Åseral er me framleis så heldig i skrivande stund at me ikkje har nokon smitta i kommunen. 

Påskeblomster

Påskehelsing frå Ordføraren

Tida vi er inne i er annleis og uverkeleg, og eg trur vi alle kjenner på ein uro når det gjeld koronakrisa.

På ein måte er det bra, for det gjer oss meir skjerpa og fokusert på smitteverntiltaka som er heilt naudsynte: Vi må vaske hendene godt, vi må halde 2 meters avstand og vi må ikkje samlast fleire enn 5 stk. på ein stad.

IngerLise teams

Vedrørande stenging av alpinbakker, løyper og overnatting

Det nærmer seg påskeferie, og i samband med dette kjem det opp spørsmål omkorleis vi skal forholda oss etter at regjeringa har fatta vedtak om at tiltaka for å bremse spredning av koronnaviruset vert forlenga til 13. april 2020.

illustrasjonsfoto vinter langs Øre

Kven ser etter hyttene i Åseral?

Politiet køyrer jamnleg rundar i hyttefelta for å sjå til at alt er i orden, og at ikkje ubudne gjester har vore på ferde.

Hyttefelt Bortelid

Om opningstider på helsehuset

Åseral legekontor held ope frå 08:00-15:00
Åseral helsestasjon er frå og med 20.04 open for alle konsultasjoner 0-6 år med nødvendige smitteverntiltak.
Fysioterapi er stengt. 

Korona+virus

Åseral kommune ynskjer kontakt med ledig helsepersonell

Åseral kommune ynskjer kontakt med helsepersonell og studentar som ikkje er i arbeid, og som vil melde seg til teneste. 

Me ynskjer å få ein oversikt over kven me kan kontakte og innkalle dersom det blir behov for ekstramannskap.

Korona+virus

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv.

"Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates...."

NB! Åseral kommune ber folk om å lese forskrift i lenka under. Kommunen har ikkje mynde til å dispansere for denne. Me ber difor folk om å ikkje ta kontakt om dette, men vonar at de snart kan nytte hyttene dykkar att!

Korona+virus

Nye tiltak frå Stortinget

Stortinget blei i dag samde om nye tiltak som skal hjelpe landet gjennom koronakrisa.

Desse punkta har partia blitt samde om:

Korona+virus

NAV stengt for fysisk oppmøte

NAV Midt-Agder er stengt for drop-in og timeavtaler for å hindre koronasmitte. Du kan fortsatt ringe oss på telefon 55 55 33 33.
 

nav-logo-hvit

Helsing frå ordføraren: Kjære Åsdølar

Nå er vi inne i ei krevjande tid kor alle får ein annleis kvardag. Dei dramatiske tiltaka som er sett i verk gjer vi i håp om å hindre spreiinga av koronaviruset. Vi gjer det i solidaritet med dei eldre, dei kronisk sjuke og andre som er utsette for alvorleg sjukdom. Vi beskyttar oss sjølv for å beskytte andre.

ordførar

Koronaviruset: Kommunen iverksetter tiltak

Kommunen tar utbruddet av Covid-19 – Koronaviruset - på høyeste alvor og iverksetter følgende tiltak:

  • Alle skolebygg og idrettshaller holdes stengt etter skoletid

Barnehager og skoler i kommunen drives inntil videre som vanlig.

Lag, organisasjoner og bedrifter bes gjøre en grundig vurdering av om det er nødvendig å samles, selv om det er under 500 som skal delta

Korona+virus

Kva er koronaviruset?

Det kan vere vanskelig å vite kva koronaviruset faktisk er for noe. Helsedirektoratet har derfor fått Hermine (13) til å stille spørsmål hun lurer på.

smitte plakat

Orientering om koronavirus

Koronaviruset (SARS- COV-2) sprer seg, og i samband med dette ønskjer kommunelegen å orientere om følgande:

  • Legekontoret i Åseral eller legevakt bør ikkje oppsøkjst uanmeldt (for å skåne andre pasienter og evt. immunsvekka pasientar).
  • Ved mistenkt smitte, ringer ein til fastlegekontoret eller til legevakta. Det vil då bli gjort ei vurdering, og ved et anteke smittetilfelle vil legen avgjere korleis prøvetaking skal skje. Det vil ofte vere snakk om heimebesøk. Vær budd på at legen vil bruke smitteverntøy.
smitte plakat
1