Kriterier

Askespredning kan skje dersom avdøde sjølv fekk innvilga søknad om askespredning, eller dersom det i ettertid godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Tillatelse kan også gis for avdøde born dersom foreldrene ønsker det. Det er ingen konkrete vilkår for når og kor askespredning kan skje, men det er gitt visse retningsliner som Fylkesmannen må forhalda seg til når ein søknad blir vurdert. Desse retningslinjene går bl.a. ut på at askespredning som hovedregel kun kan tillatas på åpent hav og på høgfjellet, og at det ikkje kan skje i nærleiken av bebyggelse eller der folk elles oppheld seg. Fylkesmannen kan setja ytterligere vilkår for tillatelsen.

Veiledning

Du må sende en skriftleg søknad å få innvilga askespredning.

Klage

Du kan klage på vedtaket innan tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi kva du ønsker endra i vedtaket og grunngje dette. Klageinstansen er Kultur- og kirkedepartementet. Før klagen sendes dit, skal Fylkesmannen vurdere om det er grunn til å endra det. Hvis vedtaket oppretthaldes, vil saken bli sendt til departementet.