Med parkeringskort for forflytningshemma kan ein også parkere gratis på offentlege avgiftsplasser. Her er det også tillatt å stå utover maksimumstida. Parkeringskort gis for eit begrensa tidsrom. Maks 5 år og minimum 2 år med mindre spesielle omstendigheter gjer at søkjer har trong for parkeringskort i ein kortere periode.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpande

Målgruppe

Personer som har store vansker med å bevege seg over ei viss lengde, eller som ikkje kan gå og som treng parkeringslettelser i samband med bustad, arbeid og eller annan aktivitet

Krav til søkjar

Funksjonshemma, sjuke og uføre som er busett i kommunen eller som skal opphalde seg i kommunen over lengre tid.

Kva koster det?

Tenesten er gratis

Søknadsbehandling

Legeerklæring og passfoto må følge søknad. Søknad om parkeringskort for forflytningshemma blir behandla av kommunen. Parkeringskort tildeles etter ein heilhetleg vurdering av medisinske og personlige behov.

Søknadsskjema for parkeringskort for forflytningshemma

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fatta vedtaket. I klagen skal du angi kva du ønsker endra i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.
Klageinstans er kommunens eigen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.