TIDLIG SKOLESTART
Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for en vurdering.

NY INNBYGGER I KOMMUNEN?
Først og fremst vil vi ønske deg velkommen til kommunen. Du må gi beskjed til nåværende skole om hvor du skal flytte slik at nødvendig informasjon kan oversendes fra nåværende skole til ny skole.

Du trenger ikke søke om skolebytte ved flytting, men ta likevel kontakt med Åseral barne- og ungdomsskule.

SKOLETILHØRIGHET- NÆRSKOLEPRINSIPPET
Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Elever som søker om å få gå ved annen skole enn nærskolen innad i kommunen, skal til vanlig få søknaden innvilget dersom skolen har ledig kapasitet, så lenge innvilgelse av søknaden ikke medfører utgifter til klassedeling og elevsammensetningen for øvrig gjør det forsvarlig.

SKOLEBYTTE TIL SKOLE UTENFOR KOMMUNEN
I særlige tilfeller kan kommunen innvilge søknad om skoleplass utenfor kommunen. Innvilges søknaden, gis ikke skoleskyss selv om avstanden er over to/fire kilometer.

SØKNADSBEHANDLING
Enkeltvedtak om skoleplassering for kommende 1. og 8. klassinger fattes i april/mai av rektor ved den enkelte skole.

KLAGE
Du kan klage dersom søknad om skolebytte ikke innvilges. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen må du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning til hvordan klagen skal utformes. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen sendt til Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder som fatter endelig vedtak i saken.

ANNEN INFORMASJON