Behandling og oppfølging skal tilpassast pasientens behov

Auka brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er du som er ekspert på eige liv, og som veit kva som er viktig for deg.

Dersom du har behov for fleire tenester over lang tid har du rett til ein individuell plan. Det betyr at du i samarbeid med dei som gir deg tenester, sett opp dine mål, Kva for tiltak som skal til for å nå målea og kven som har ansvaret.

Brukermedvirkning inneber og at du har ansvar for å sei ifrå om kva som er viktig for deg, og om du opplev at behandlinga og oppfølginga du får gir deg det du treng for å bli betre.

Du skal også få informasjon om kva for bruker- og pårørendeorganisasjoner som finnes på psykisk helse og rusfeltet. Brukerorganisasjonene er drevet av brukere som har eigenerfaring med psykisk helse og rusutfordringer. Her kan du få hjelp og støtte fra likepersoner, informasjon om dine rettigheter eller hjelp til å klage. Det finnes også regionale brukerstyrte senter med tilbod om aktivitet og rådgivning.

Koordinert oppfølging heile vegen

Et sentralt grep for å sikra god oppfølging og unngå unødige avbrot er bruk av forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetenesten. Forløpskoordinatoren skal vera med og sikra at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpassa og skjer uten unødvendig ventetid.
Forløpskoordinator vil vera ein viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om kva som skal skje undervegs i eit forløp.

Henvisning til pakkeforløp

Kommunen starter pakkeforløpet ved å sende ein henvisning til spesialisthelsetenesten. Det er kommunens ansvar å sikra nødvendig oppfølging i påvente av eventuell behandling i spesialisthelsetenesten.

Når spesialisthelsetenesten har motteke henvisning, gjer dei ei vurdering av om du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetenesten. Dersom du har det, får du eit brev med informasjon om kven du skal møte til samtale, kor og når. Planlegging av utredning og behandling skal skje i tett samarbeid med deg.

Pårørendes roller og rettigheter

Du som er pårørende er ofte pasientens viktigaste stytta. Du kan bidra med viktig informasjon, gi gode råd og vera ein samarbeidspartner for pasienten gjennom forløpet. Helsepersonell skal vera oppmerksom på dine behov, og bidra til at behandlinga og oppfølginga har eit familieperspektiv. Born og sysken som er pårørende skal ivaretakas på ein god måte.
Korleis du som pårørende involverast avheng blant anna av kva for rolle du har i ein gitt behandlings- og omsorgssituasjon; for eksempel om du har omsorg for pasienten, er ein del av pasientens nærmiljø eller ein representant for han eller henne. Jo meir alvorlig tilstanden eller lidelsen er, desto viktigere er det at pårørende involveres.