Les Forskrift om utvida bandtvang, Åseral kommune, Agder på lovdata

Bandtvang er regulert i Hundeloven § 6: «i tiden frå og med 01. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»

I same lov § 9 står det lista opp unntak frå sikringsreglane:

Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for

a. hund når den brukes i reindrift,
b. dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
c. hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
d. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
e. særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger, f. hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.

 

Saksutredning kan du lese her:
Saksutskrift - Fastsetting av forskrift - utvida bandtvang i Åseral kommune .PDF