Føremål

Å formidla behandling og/eller oppnå rusmeistring og fremja sjølvstende og evne til å meistra eigne liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskjer og mål.

Rusarbeid omfattar individuell hjelp ut ifrå behov som kjem fram i søknad og vurderings/kartleggingssamtale.

Ruskonsulenten kan vere til hjelp overfor arbeidsgjevar, NAV og andre. Det kan og formidlast hjelp til rusbehandling på anna nivå.

Korleis søke?

Søknad om helse- og omsorgstenester.pdf

Fyll ut skjema, og send til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Eller epost: post@aseral.kommune.no

Rusmiddelpolitikken er sektorovergripande og krev samarbeid på tvers av fagavdelingene. Rustiltaka er fleire, og avhengig av flere variabler. Det kan for eksempel vera snakk behov for akutt avrusning, gravide rusmiddelbrukere, legemiddelassistert rusmiddeltiltak (LAR) eller andre tiltak.

For fullstendig oversikt over tilgjengelige tiltak, ta kontakt med oss.

Lovverk som kjem til anvendelse er avhengig av tiltak som igangsettes. Nedenfor finn du lover som kan vera aktuelle.

Annan informasjon