Føremålet med tenesta

  • Individuell tilretteleggjing for at brukaren kan delta i ulike fritidsaktiviteter/tilbod
  • Utvide brukaren sitt sosiale nettverk
  • Gje brukaren kontakt og støtte på eigne premisser

Tilbodet blir tildela etter søknad, og er eit gratis tilbod.

Kriterier for tildeling

  • Førebyggje/bryte ned sosial isolasjon
  • Vedlikehald/meistring av sosial kompetanse

Du kan søkje sjølv, eller via lege, heimeteneste eller sjukehus. 

Søknad om helse- og omsorgstenester.pdf

Sakshandsamar ved Psykisk helse vel ut støttekontakt saman med deg.