Helsestasjonen

Har som formål å:

 • fremja fysisk og psykisk helse
 • fremja sosiale og miljømessige høve
 • forebyggja sjukdommar og skade

Gjev tilbod om:

 • svangerskapskontrollar
 • heimebesøk
 • helseundersøking, rettleiing og rådgjeving om barn si utvikling
 • støtte og rettleiing i foreldrerolla
 • barselgrupper
 • vaksiner 
 • støtte og hjelp til barn/familiar med spesielle behov
 • tverrfagleg samarbeid

Ved helsestasjonen arbeider jordmor, helsesjukepleiar, fysioterapeut og lege.

Vaksineprogram for barn 0-5 år

Skulehelsetenesta

Har som formål å:

 • fremja fysisk og psykisk helse
 • fremja sosiale og miljømessige høve
 • forebyggja sjukdommar og skade

Gjev tilbod om:

 • helseundersøking, helseopplysing og rettleiing individuelt og i grupper eller klassevis
 • støtte og hjelp til barn/familiar med spesielle behov
 • tverrfagleg samarbeid

Helsesjukepleiar har kontor på skulen der ho har ei open dør, for behov som melder seg.Helsesjukepleiar deltek i ulike samarbeidsfora ved skulen.

Born og unge som pårørande

UngePårørende.no er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende.