Kven kan søke om tilskot?

Alle arrangørar - lag, foreiningar, bedrifter eller privatpersonar - med tilskipingar i Åseral, Bygland, Valle og Bykle kommunar, kan søkje om tilskot frå fondet. Ordninga gjeld ikkje for offentlege institusjonar. Honorarfondet kan støtte arrangement av dei fleste slag, anten det dreier seg om kulturinnslag ved konferansar, bedriftssamlingar, representasjonsoppdrag, opningsfestar, jubileum, ”runde dagar”, private tilskipingar eller anna.

Retningsliner for tildeling

Setesdal spelemannslag administrerer fondet, og definerer kva for utøvarar som kjem inn under ordninga. Det er utarbeidd rettleiande honorarsatsar for ulike typar utøvarar. For unge utøvarar dekker fondet heile honoraret inntil kr 2500. For tilskipingar med andre utøvarar dekkar fondet 2/3 av utgiftene inn til kr. 4000 per utøvar, og for grupper dekker fondet inn til kr. 12000. Dersom arrangementet gjev overskot får ein ikkje dekka utgiftene.

Søknad om tildeling

Søknad om tilskot frå fondet skal sendast til Honorarfond til folkemusikk på post@setesdalspelemannslag.no. Du kan nytte søknadsskjema som er å finne HER eller skrive ein enkel søknad som inneheld opplysningar om arrangør, type arrangement, stad/tid, utøvar(ar) og avtalt honorar. Søknader blir handsama fortløpande, og tildeling skjer dersom søknaden tilfredsstiller retningslinene, og så lenge det er midlar på fondet. Lurer du på noko kan du kontakte Setesdal Spelemannslag for meir informasjon om ordninga, på post@setesdalspelemannslag.no, tlf. +47 908 22 871.