Klage på karakterer

HVA KAN ELEVEN ELLER FORELDRENE KLAGE PÅ?

 • Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.
 • Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år.
 • Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

Det er ikke klagerett på underveisvurdering.

HVORDAN KAN ELEVEN OG FORELDRENE KLAGE?

 • Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.
 • Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.
 • Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.
 • Klagen skal sendes til skolen.

HVORDAN SKAL SKOLEN BEHANDLE KLAGER PÅ STANDPUNKTKARAKTER?

 • Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen i Agder som skal behandle klagen.
 • Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor.
 • Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

HVA KAN RESULTATET AV KLAGEN BLI?

Klageinstansen kan komme til ulike resultat. Innholdet i de ulike resultatene er som følger:

 • Ikke medhold: når klageinstansen mener vedtaket som er truffet er «riktig»
 • Oppheve: når klageinstansen mener det er feil ved saksbehandlingen eller liknende og sender saken tilbake til skolen som har truffet vedtaket for å behandle saken på nytt.

I tillegg kan klageinstansen avvise klagen dersom vilkårene for å klage ikke er tilstede. Da skal det treffes et avvisningsvedtak.

Når klageinstansen opphever enkeltvedtaket og sender saken tilbake til skolen for ny behandling kan skolen bestemme at

 • karakteren blir stående
 • karakteren går opp
 • karakteren går ned

Avgjørelsen skal begrunnes. Den er endelig, og det er ikke mulig å klage på nytt.

Den endelige standpunktkarakteren skal føres på elevens vitnemål eller kompetansebevis.

ANNEN INFORMASJON

Elevvurdering

HVA ER ELEVVURDERING?

Elevvurderingen har to hovedformål:

 • Å gi informasjon til eleven, lærere og foreldre underveis i opplæringen, som utgangspunkt for videre læring (underveisvurdering).
 • Å beskrive elevenes oppnådde kompetanse ved slutten av et opplæringsløp, gjennom standpunktvurdering og eksamen (sluttvurdering).

Vurdering av hvilken kompetanse eleven har utviklet bør være et viktig grunnlag for samarbeidet mellom skole og hjem. 
Elever og foresatte skal gjøres kjent med målene for opplæringen, og med hva som tillegges vekt i vurderingen.

UNDERVEISVURDERING

Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene, og styrke motivasjonen for videre læring.
Vurderingen skal også bidra til at elevene får et godt, tilpasset opplæringstilbud.

 • Elevene skal vite hvorfor de blir vurdert, hva som vektlegges i vurderingen, og hvilke vurderingsformer som brukes.
 • All underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling. Elevene skal få råd og veiledning om hvordan de kan utvikle seg best mulig i fagene.
 • Elev og foresatte skal jevnlig få informasjon om hva eleven mestrer. Ved avslutningen av hvert halvår skal elevene få en beskrivelse av hvilken faglig kompetanse de har oppnådd.

På ungdomstrinnet og i videregående skole gis det også karakter. På barnetrinnet gis det skriftlig halvårsvurdering i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

SLUTTVURDERING

Sluttvurderingen (eksamen og/eller standpunktkarakterer) skal dokumentere elevenes kompetanse når opplæringen i et fag avsluttes.
Sluttvurderingen brukes som grunnlag for innsøking til videregående skole og høyere utdanning.

I grunnskolen gis sluttvurdering ved utgangen av årstrinn 10, med unntak av faget mat og helse som avsluttes på årstrinn 9.
I valgfagene settes standpunktkarakter når faget avsluttes, uavhengig av årstrinn.

ANNEN INFORMASJON

Prøver og kartlegging

KARTLEGGINGSPRØVER

Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i et fag. Formålet er å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging.

Skolene kan velge å foreta kartlegging i tillegg til  de statlige initierte obligatoriske kartleggingsprøvene.

NASJONALE PRØVER

Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Alle resultater av kartleggingsprøver og nasjonale prøver blir registrert i VOKAL.

VOKAL

 • Samler vurdering og kartlegging i ett system 
 • Legger til rette for tilpasset opplæring
 • Er en felles arbeidsmetode for hele virksomheten

Eksamen

SKRIFTLIG EKSAMEN

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).
 • Skriftlig eksamen kan ha forberedelsesdel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren. Ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for skriftlig eksamen finner du hos Udir. 
 • Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen.

MUNTLIG EKSAMEN

Ansvar for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen er lagt til kommunen som skoleeier. Gjennomføringen omfatter trekking av fag og elever, skaffe sensorer og utarbeide eksamensoppgaver. Rektor ved ungdomsskolene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av muntlig eksamen. Faglæreren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver.

Muntlig eksamen skal gjennomføres med en forberedelsesdel som er en obligatorisk skoledag dagen før eksamen. Skolen må legge best mulig til rette for elevene i forberedelsesdelen og ha en plan for dette.

KLAGE PÅ EKSAMEN

FRIST FOR Å KLAGE

 • Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

HVEM KAN KLAGE?

 • Elever - er du under 15 år og vil klage, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.
 • Foreldre/foresatte til umyndige elever

HVA SKJER NÅR DU KLAGER?

SKRIFTLIG EKSAMEN
 • Fylkesmannen i Agder er klageinstans.
 • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
 • Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.
MUNTLIG EKSAMEN
 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.
 • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Fylkesmannen i Agder. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine.
 • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren.

SLIK KLAGER DU

 • Klagen skal være skriftlig.
 • Klagen må undertegnes.
 • Klagen skal sendes til skolen.
 • Du trenger ikke begrunne klagen.

ANNEN INFORMASJON