Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Konsesjonskraft

Det vert skapt store verdiar gjennom regulering av vassdrag og utbyggjing av kraftanlegg. Fordi lokale naturressursar vert nytta, har lokalsamfunnet rett til ein del av desse verdiane. Dette skjer mellom anna gjennom ordninga med konsesjonskraft.

På konsesjonskraft.no finn ein nyttig informasjon om konsesjonskraftordninga, månadsrapportar, årsmeldingar og møtedokument. Kvar kommune har si eiga informasjonsside med info om kommunen og nøkkeltal i konsesjonskraftsamanheng. Her finn du òg eit digitalt kart som syner kraftverk, magasin og vassdrag knytta til kommunane.