Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentleg ettersyn, varsel om oppstart, høyring

Trafikktryggleiksplan

Administrasjonen i kommunen har arbeidd med eit forslag til trafikktyggleiksplan. Arbeidsgruppa har vore breitt samansett med deltakarar blant anna frå Nullvisjonen i Agder, snøskuterklubben, FAU og frivilligsentralen sit prosjekt «bruk håve».

Forside trafikktryggleiksplan

Offentleg ettersyn - Åseral kommune sin samfunnsdel 2022 - 2034

Formannskapet i Åseral kommune vedtok i møte den 27.10.2022 følgjande:
Åseral kommune legg jamfør plan- og bygningslovas § 11-14 ut kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 ut til offentleg ettersyn, i tråd med endringar gjort i formannskapet 27.10.2022.

 

Artikkelbilde Offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn

Hovudutval for Drift og Utvikling har i møte den 15.06.20222 godkjent at planen (Detaljregulering Øre) kan leggast ut på offentleg ettersyn jf. Pbl § 12-10.

Offfentleg ettersyn illustrasjon

Offentleg ettersyn - utbyggingsavtale for Velia Sør

Åseral kommune legg utbyggingsavtalen for Velia Sør ut på offentleg ettersyn. 

Innspel sendast til post@aseral.kommune.no

Frist for innspel er 31.12.2021. 

illustrasjonsbilde velia oppstart

Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Velia Sør

Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den  15.09.2021 (sak 60/21) følgjande:

Åseral kommune legg jamfør plan- og bygningslova § 12–11 ut reguleringsplan for Velia Sør til offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsbustader, vegar og grøntareal. Det er og eit mål å få til køyreveg til eksisterande fritidsbustader.

illustrasjonsbilde velia oppstart