Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentleg ettersyn, varsel om oppstart, høyring

Offentleg ettersyn

Hovudutval for Drift og Utvikling har i møte den 15.06.20222 godkjent at planen (Detaljregulering Øre) kan leggast ut på offentleg ettersyn jf. Pbl § 12-10.

Målet med planarbeidet er å legge til rette for friluftsliv i Øre for ålmenta, samt merdbasert oppdrett av Aure i Øre. 

Innspel og merknader må sendast seinast innan 13. september.

Dette kan sendast til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral, eller på e-post til post@aseral.kommune.no

Spørsmål kan rettast til Martine Hunsbedt, epost: martine.hunsbedt@aseral.kommune.no eller på telefon 47333149.

Ved kontakt i saka, ver venleg å referer til saksnr: 21/00799

Offfentleg ettersyn illustrasjon

Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Velia Sør

Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den  15.09.2021 (sak 60/21) følgjande:

Åseral kommune legg jamfør plan- og bygningslova § 12–11 ut reguleringsplan for Velia Sør til offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsbustader, vegar og grøntareal. Det er og eit mål å få til køyreveg til eksisterande fritidsbustader.

illustrasjonsbilde velia oppstart