Avgrensing av planområdet
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering, samt forhandling om utbyggingsavtale, for deler av gnr./bnr. 9/3 og 9/5 m.fl. i Åseral kommune.

Eiendomsforhold
De største delene av planområdet ligger på gnr./bnr. 9/3 og 9/5
Øvrige eiendommer: 9/7, 101/32, 101/33 og 101/34
Festetomter: 9/3/1 til 9/3/44 og 9/3/73 til 9/3/78

Målet med planarbeidet
Målet med planarbeidet er å legge til rette for veg, vann og avløp til eksisterende hytter, samt planlegge et nytt felt for fritidsbebyggelse, øst i området. I tillegg vil skiløyper og renovasjon være sentrale temaer i planarbeidet. Se mer info nedenfor.

Veg, vann og avløp til eksisterende fritidsbebyggelse
Kommunen og grunneiere opplever et ønske om veg, vann og avløp til eksisterende fritidsboliger.
Gjennom planarbeidet vil det vurderes hvordan dette kan etableres på en god måte. For hytter som ikke får veg frem til hytta, vil det ses på løsninger for felles parkeringsplasser i kortere avstand fra hyttene enn dagens parkeringsplass.

Ny fritidsbebyggelse
Hyttebygging med lave avtrykk og nye uttrykk har vært temaet for GNIST-prosjektet på Bortelid, som har holdt på det siste halvåret. Solceller, mindre fotavtrykk og hytter som tilpasser seg terrenget er noen av de viktigste stikkordene fra prosjektet

Arealene som ligger øst i planområdet er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Bortelid, og har gode forutsetninger for å utforske og realisere bærekraftige løsninger. Bl.a. da det er mye berg i dagen og gode fundamenteringsmuligheter, gode solforhold og gode kvaliteter med hensyn til utsikt og utearealer.

Målet med planarbeidet er å lage en plan for området med frittliggende fullstandard-hytter som tilpasses terrenget i større grad enn tradisjonelle hyttefelt, og gir rom for solceller og andre innovative løsninger.

Skiløyper
Helårsveg til hytter i området vil kreve omlegging av skiløypene. Målet er å finne gode alternative skiløypetraseer og regulere disse.

Renovasjon
Ved parkeringsplassen er det aktuelt å etablere en stasjon for renovasjon. Det er ikke avklart i detalj hva renovasjonsselskapet behøver av areal, men dette vil bli et tema i prosessen. Et aktuelt scenarie kan bli et bygg med avfallskonteinere inni, hvor man kan kjøre gjennom bygget med bil for å hive søppel. Dersom det ikke blir utarbeidet konkrete planer for hva som trengs, vil det forsøkes å legge inn fleksible bestemmelser, som samtidig sikrer at området skal fremstå ryddig.

Driftsbygning
Det er godkjent et nytt driftsbygg i nordenden av parkeringsplassen, som vil legges inn i reguleringsplanen.

Planarbeidet utføres av Simon Stulien Plan og TT Anlegg AS på vegne av Bortelid Fritidshus AS.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte
Området omfattes av kommunedelplan for Bortelid, 2006-2030, og er primært avsatt til fritidsbebyggelse, både eksisterende og fremtidig. Deler av området er også avsatt til boligformål, LNF og parkering. På andre siden av fylkesvegen er det avsatt areal til renovasjon/ avfallsstasjon i kommunedelplanen. Ny plassering av avfallsstasjon på parkeringsplassen vurderes som en bedre plassering, dersom man kan avlaste parkeringsplassen med veg til flere hytter.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Åseral kommune 19.09.2022. Det ble samtidig klart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale
Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området.
Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/ grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 23.01.2023 til:
Simon Stulien Plan v/ Simon Stulien
Logndalsvegen 6, 4540 Åseral
simonstulien.plan@gmail.com 


Vedlegg
Kart som viser planområdets utstrekning