Her er refleksjonsspørsmål for en bedre forståelse av begrepene innenfor Bærekraft basert på de 10 Bærekraftprinsippene. Disse spørsmålene er et nyttig verktøy særlig for reiselivsbedrifter, men også for alle som jobber i kommunen innen næring, kultur, miljø, levekår og utvikling. Både for å forstå kravene som stilles for å oppnå Merket for Bærekraftig Reisemål, men også som viktige spørsmål for en bærekraftig utvikling av bedriften/kommunen.

Spørsmålene er utarbeidet av Trond Grønbech i T-H.Grønbech Reiselivsrådgivning, som også er sertifisert prosessveileder i Bærekraft-prosjektet.

1. Kulturell rikdom

”Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg”.

 • På hvilken måte kan slik respekt bidra til bærekraft?
 • Hvordan kan du/din bedrift synliggjøre slik respekt gjennom produkter?
 • Ett mål i bærekrafts-begrepet er å framheve lokalsamfunnets kulturarv. Hvordan vil du utvikle din bedrift til å nå dette målet?
 • Gi eksempler på hvordan du vil bidra til å opprettholde og videreutvikle den autentiske kulturen i lokalmiljøet?
 • Hvilke lokale folkeminner, historier, musikk, dans og tradisjoner fra ditt område kan du bli flinkere til å fremheve og formidle til dine gjester?
 • Hvilke lokale matretter og drikke kan du bli flinkere til å fremheve/bruke og servere til dine gjester?
 • Hvilke lokale matretter og drikke fra ditt nærområde skulle du synes at det ville være spennende å få servert? På hvilken måte kan du benytte deg av denne matretten/drikken mer i din virksomhet?
 • På hvilken måte kan du tilegne deg mer lokalkunnskap?
 • Hvilke suvenirer skulle du ville at det ble utviklet og solgt som har lokal stedstilhørighet?
 • Hvordan kan man i din bedrift/organisasjon bli enige om hva som egentlig er deres kultur og tradisjoner?
 • Hvilke interessenter i lokalsamfunnet kan dere engasjere for at få vite mer om dere selv, og hva kan en slik inkludering lede til for lokalsamfunnets syn på deres bedrift/organisasjon?

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet

”Å bevare og videreutvikle landskapskvaliteten, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes”.

 • Hva vil det si at visuell integritet ikke degraderes – gi eksempler.
  Hvordan vil du beskrive landskapskvalitet – betyr det at noe landskap ikke har kvaliteter?
 • Har du aktiviteter eller anbefaler du aktiviteter som kan medføre varig slitasje på naturen, kulturminner og kulturmiljøet? Hva kan eventuelt du gjøre for å minske slitasjen?
 • Hvilke natur- og kulturområder i ditt operasjonsområde har potensial for å bli tatt mer i bruk? På hvilken måte tror du at det kan bli tatt i bruk?
 • Hvordan utnytter du landskapets, fysisk og visuelt, i din bedrift?
 • Hvordan bidrar du til å videreutvikle dette landskapet?
 • Har dere noen spesielle landskapskvaliteter som du vil fremheve?
 • Om du fikk endre på noe som er gjort i ditt nærmiljø, sprenge i luften helt enkelt, hva skulle det være, og hvorfor?

3. Biologisk mangfold

”Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse”.

 • Hvorfor tror du det står ”minimere” ødeleggelser og ikke hindre ødeleggelser?
 • Hvor går i så fall grensen for akseptabel ødeleggelse?
 • Er høsting (sanking, fiske, jakt) aktuelt i din virksomhet? Hvordan kan du sikre at dette foregår på en bærekraftig måte?
 • Hvordan utnyttes lokalmiljøets biologiske mangfold i markedsføringen av ditt produkt?
 • For å kunne oppnå en meningsfull opplevelse hevdes at læring er viktig. Reflekter over hvordan du i din bedrift utnytter det biologiske mangfoldet til læring.
 • Hvordan kan du sikre at din virksomhet ikke skader sårbare arter eller miljøer?
 • På hvilken måte kan du bidra til bevaring av naturområder, dyreliv og habitater i ditt lokalmiljø?
 • Har din kommune gjort en habitat- inventering? En oversikt over arter i naturen som er viktige, truet, sjeldne og så videre
 • Hvilke naturområder, i ditt nærmiljø, er spesielt viktige for dere?

4. Rent miljø og ressurseffektivitet

”Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser”.

 • Hvilke økonomiske fordeler finnes det for bedriften, ved å minimere forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser?
 • Hvilke muligheter for din bedrift ser du for å ivareta dette prinsippet, uten å redusere gjestens opplevelse?
 • I hvilken grad er du flink til å etterspørre og prioritere de mest miljøvennlige varene/produktene ved innkjøp?
 • Hvordan har du organisert din bedrift for å utnytte ressursene best mulig.
 • Reflekter over hvordan du kan redusere forurensningen av luft, vann og land, herunder også støy, i din bedrift.
 • Hvilke argumenter taler for at både du og dine gjester vil tjene mer på å velge miljøvennlige varer og produkter?
 • Hvilke tiltak kan du gjøre for å redusere energiforbruket i bygningene og der gjennom spare både kostnader og miljøet.
 • Hvilke tiltak kan du gjøre for å redusere mengden avfall?
 • Hva finnes det av hjelpemidler til å måle CO2-utslipp, og søppelkvantitet i dag?
 • Grønnmaling eller grønn bedrift – hva menes med det?

5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning

”Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting”.

 • Kan du øke bedriftens konkurransekraft gjennom å imøtekomme dette prinsippet – hvis ja: Hvordan? Hvis nei: Hvorfor ikke?
 • Hvilke ressurser og fasiliteter i lokalsamfunnet kan du dra nytte av som kan styrke både deg og andre?
 • Hvem andre i lokalsamfunnet kan ha nytte av å kjenne bedre til din virksomhet?
 • Vurder livskvaliteten generelt i ditt lokalmiljø. Ta med så mange elementer som mulig.
 • Gi en refleksjon over hvordan din bedrift bidrar til å øke/opprettholde denne livskvaliteten.
 • Hvilke sosiale strukturer finnes det i din hjembygd?
 • Hvilke felles ressurser er viktige for alle der du bor?

6. Lokal kontroll og engasjement

”Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv”.

 • Hva kan din bedrift få igjen for å engasjere lokalsamfunnet?
 • Har du eksempler på at du/din bedrift gjør dette allerede?
 • På hvilken måte kan lokalbefolkning og/eller andre lokale bedrifter bidra til en positiv påvirkning av din virksomhet og du til andre virksomheter?
 • Gi noen eksempler på hvordan din bedrift bidrar til å etablere et helhetlig opplevelsesprodukt i ditt lokalmiljø.
 • Hvorfor betrakter du dine konkurrenter som konkurrenter og ikke samarbeidspartnere?
 • På hvilken måte kan du/din virksomhet bidra til entusiasme og lokalpatriotisme?

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte

”Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer”.

 • Hva kan du/din virksomhet gjøre for å hjelpe en eller flere personer med spesielle behov inn i lønnet arbeid?
 • Hvilke tiltak er gjort for at ansatte i din virksomhet skal ha innflytelse over sin egen arbeidsdag?
 • Hva kan du/din virksomhet gjøre for å øke trivselen og følelsen av tilhørighet/eierskap til arbeidsplassen?
 • På hvilken måte kan jobbkvalitet øke gjestens opplevelse av et produkt?
 • På hvilken måte tror du potensielle kunde legger vekt på dette som et kjøpskriterie?
 • Innenfor hvilke områder skulle du ønske at dine medarbeidere hadde en høyere kompetanse.
 • Beskriv innholdet i det kurset som ville være uunnværlig for dine medarbeidere med hensyn på videreutvikling i jobben
 • Hvordan kan man styrke opplevd kvalitet som reiselivsmedarbeider?
 • Er sesongmedarbeidere like viktige som trofaste og flinke lokale medarbeidere? Hvorfor

8. Gjestetilfredshet og trygghet (Opplevelseskvalitet)

”Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer”.

 • På hvilken måte kan reiselivet være tjent med å ivareta lokalsamfunnet (skal dere ikke hente gjester utenifra)?
 • Hva kan gevinsten eventuelt være, ser dere muligheter for en vinn-vinn situasjon for lokalsamfunnet og reiselivet?
 • Hvordan kan dere sikre gjestens opplevelseskvalitet (tilbakemeldinger får en ofte når gjesten reiser eller i etterkant)?
 • På hvilken måte kan konstruktive tilbakemeldinger fra gjester komme din virksomhet og dine gjester til gode?
 • På hvilken måte kan dere benytte dere av Opplevelsesøkonomi som verktøy, til å heve kvalitetene på opplevelser i din bedrift?
 • På hvilken måte sikrer din virksomhet at dere får gode og riktige tilbakemeldinger?
 • Hva gjør du/din virksomhet for å redusere muligheten for skader og ulykker?
 • For at gjesten skal kunne få en meningsfull opplevelse: Hva savner du på ditt lokalmiljø for å få til dette?
 • Vurder hvilke tiltak du må iverksette i din bedrift får å bidra til økt opplevelseskvalitet.
 • Hvilke rutiner og kunnskap mangler du/dere dersom det skulle oppstå skader eller andre uventede hendelser? Hva skal til for at du/dere skal få dette på plass og når skal det være gjort innen?

9. Økonomisk levedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning

”Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt”.

 • Hvordan kan din bedrift bidra til å ivareta dette prinsippet?
 • Hvordan kan man regne ut dette på en oversiktlig og forståelig måte?
 • Hvordan kan din bedrift være tjent med at dine lokale konkurrenter ivaretar dette prinsippet?
 • Hvordan eller på hvilke områder kan du i enda større grad benytte deg av lokale råvarer og leverandører av varer og tjenester? 
 • Mange reiselivsdestinasjoner taper stadig konkurransekraft i forhold til konkurrentene enten i Norge eller til utlandet. Hva mener du er de viktigste årsakene til dette? Hvordan vurderer du din bedrifts muligheter for å snu denne trenden. 
 • Hvilke andre virksomheter i ditt nærområde kan din virksomhet samarbeide med for gjensidig å kunne dra nytte av hverandres menneskelige og materielle ressurser? For eksempel for å oppnå helårs sysselsetting eller spare investeringskostnader.

10.  Økonomisk levedyktige reiselivsbedrifter

 • I hvilken grad har du kjennskap til din virksomhets konkurrenter?
 • Hvordan kan du få større kjennskap til de konkurransemessige fortrinnene og ulempene?
 • Kan noen av virksomhetens konkurrenter også være samarbeidspartnere?
 • I hvilken grad har du kjennskap til kundene/markedet ditt? Hvordan kan du få enda større kjennskap til deres behov og utviklingen i markedets trender?
 • bærekraft sammen med bærekraft for miljøet – i så fall hvordan?
 • Er miljøvennlig konkurransedyktig og bidrar det på bunnlinja?
 • Mener du det finnes motsetninger mellom å satse på bevaring av natur- og kulturverdier og det å drive en lønnsom reiselivsbedrift?
 • På hvilken måte kan du bidra til at virksomheten sikrer langsiktige mål og god økonomisk utvikling?
 • Folks motiver for å reise er kontinuerlig i endring. Vurder hvordan du kan individualisere ditt produkt til å møte disse endringene.
 • Beskriv hvordan du vil legge opp strategiarbeidet i din bedrift for å oppnå en bærekraftig bedrift i de neste 10 årene.