Mål

Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukaren, pårørande og helsepersonell. Velferdsteknologi kan gje betre tenester for heimebuande eldre, pasientar på sjukeheim, pasientar innan rus og psykisk helse og personar med nedsett funksjonsevne.

Kva for teknologi finns?

Velferdsteknologi blir delt inn i 4 kategoriar:

1) Tryggleiks- og sikkerheitsteknologi kan brukas for å skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og meistring av eigen helse. Tryggleiksalarm er den mest brukte løysninga i denne gruppa, som utvidast med varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorar som kan detektere fall, brann, etc.

2) Kompensasjons- og velværeteknologi hjelper når til dømes hukommelsen blir dårlegare, eller ved fysisk funksjonssvikt. Dette omfattar også teknologi som gjer kvardagslivet enklare, som til dømes sensorar for styring av lys og varme.

3) Teknologi for sosial kontakt hjelper menneske å komme i kontakt med andre. Et eksempel er videokommunikasjonsteknologi.

4) Teknologi for behandling og pleie gir menneske moglegheit til å meistre eigen helse betre ved til dømes kroniske lidingar. Automatiske instrument for måling av blodsukker, blodtrykk er dømer på slike hjelpemiddel.

 

Nokre eksempel på teknologi:

  • GPS
  • Dørsensor
  • Fallalarm
  • E-lås
  • Medisindispensar

Kven kan få?

Kommunen kan tilby velferdsteknolgi som eit ledd i helse- og omsorgstenesta.

Når kommunen mottek søknad vil det blir gjort ei kartlegging av behov og ei fagleg vurdering før vedtak blir fatta.

Kva kostar det?

Velferdsteknologi er ei prisa teneste som regulerast ut frå kommunen gebyrregulativ/prisliste.

Det vil avhenge av type teknologi.