Hospiteringsprogram hjå oss

 

Alternativ 1: Hospitering 3-4 dagar på Åseralsheimen. Her får du innblikk i korleis vi arbeidar på ein moderne og flott sjukeheim. Åseralsheimen har langtidsplassar, korttidsplassar, KØH (kommunal augeblikkeleg hjelp- plass), bufellesskap for demente og omsorgsbustader med heimeteneste.

 

Alternativ 2: Hospitering 3-4 dagar i helsetenesta som til dømes på legekontor, helsestasjon eller innan psykisk helse og rus. Vi kan lage opplegg for deg der du får innblikk i heile helsetenesta eller du kan velje ut eit fagområde.