Kommunestyret

Kommunestyret i Åseral har 17 medlemmer.

Kommunestyret har i utgangspunktet alt ansvar og all mynde i Åseral kommune.

Her finn du oversikt over medlemmar i kommunestyret, samt kontaktinfo.

Formannskapet

(Tidligere "kommunalutvalet")

Formannskapet har 5 faste medlemmar. Desse skal veljast av og blant kommunestyremedlemmane. Ordførar og varaordførar er faste medlemmar.

Formannskapet:
- handsamar saker som ikkje naturleg høyrer heime i eit av hovudutvala og som det ikkje er naturleg at blir lagt fram for kommunestyret.
- handsamar kultursaker
- tildeler tomter i næringsområdet.
- har mynde til å ivareta kommunen sine oppgåver etter Serveringsloven av 13. juni 1997.
- har ansvaret for kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk og dei oppgåver som har tilknyting til kommunen sin arbeidsgjevarfunksjon.

Formannskapet har òg funksjon som Administrasjonsutval (+ 2 arbeidstakarrepresentantar), Kulturstyre, Klagenemd, Hasteutval, Overordna miljøutval, Likestillingsutval og valstyre.

Her finn du oversikt over medlemmar i formannskapet, samt kontaktinfo.

Namn Tittel   Parti

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

gro.aasheim@gmail.com

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

Medlem

jan.arild.bjorndal@aenergi.no

Ap 

Jan Stangvik 

Medlem

jan.stangvik@gmail.com

KrF 

Oddmund Ljosland

Medlem til 28.09.2023

oddmund.ljosland@me.com 

Sp 

Inger Lise Austrud 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Bente Forgard Lineikro 

 

2 vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

3 vararepresentant 

Ap 

Marianne Uleberg 

 

4 vararepresentant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

Kari Røynlid

  Til 28.09.2023

1 vararepresentant 

Sp 

Tore Forgard

  Til 28.09.2023

2 vararepresentant 

Sp 

--

 

3 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 

1 vararepresentant 

KrF 

Hovudutval for drift og utvikling

Hovudutval for drift og utvikling (HDU) har 5 medlemmer oppnemnd av kommunestyret.

HDU har òg funksjon som viltnemnd.

Leif Rune Reiersdal 

Leiar 

leif@reiersdal.no

Høgre 

Vibeke Sandåker 

Nestleiar 

vibeke.sandaker@me.com 

Uavhengig

Marianne Uleberg 

 

marianne.uleberg@aseral.kommune.no 

Ap 

Oddmund Ljosland 

 

oddmund.ljosland@me.com

Sp 

Laura Thorsland 

 

laura.flott@hotmail.com

KrF 

Geir Arne Flottorp 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

Cay Reiersdal 

 

2 vararepresentant 

Høgre 

Bente Forgard Lineikro 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

2 vararepresentant 

Ap 

Vidar Birkeland 

 

3 vararepresentant 

Ap 

Tore Forgard 

 

1 vararepresentant 

Sp 

Gunvor Ljosland 

 

2 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 

1 vararepresentant 

KrF 

Olav Kristian Stangvik 

 

2 vararepresentant 

KrF 

Ikkje politisk 

Barnas repr. i plansaker 

representant 

 

Ikkje politisk 

Barnas repr. i plansaker 

1 vararepresentant 

 

Hovudutval for oppvekst og levekår

Hovudutval for oppvekst og levekår (HOL) har 5 medlemmer oppnemnd av kommunestyret.

HOL har òg funksjon som klientutval.

Sigbjørn Heggdal 

Leiar 

 sigbjorn.heggdal@aenergi.no

 Ap

Bente Forgard Lineikro

Nestleiar 

 bente.forgard.lineikro@aseral.kommune.no 

 Ap

Kristian Hagen

 Medlem

kristianhagen91@gmail.com

Høgre

Kari Røynlid 

 Medlem

kari.roynlid@aseral.kommune.no

Sp

Olga Forgard Oliegreen

Medlem 

rabarbra74@gmail.com

KrF

Vidar Øystein Birkeland

 

1 vararepresentant

Ap

Marianne Uleberg

 

2 vararepresentant

Ap

Vibeke Sandåker

 

3 vararepresentant

Uavhengig

Terje Verdal

 

1 vararepresentant

Høgre

Kenneth Hoveland

 

2 vararepresentant

Høgre

Lloyd Gundersen

 

1 vararepresentant

KrF

Grethe Haddeland

 

2 vararepresentant

KrF

Helene Håvorstad Ljosland

 

1 vararepresentant
PERMISJON FRÅ 18.10.22 OG SÅ LENGE HO STÅR I MELLOMBELS STILLING I SKULELEIINGA 

Sp

Ungdomsråd

Ungdomsrådet har 5 medlemmer og vert vald for to år om gonga.
I 2023 har rådet slik samansetnad:

Natalie Smeland Sannes

 Leiar

nssannes16@gmail.com

Olevine Austrud          Nestleiar

oaustrud@icloud.com

Signe Amalie Stølen

 Medlem

sign-storl@outlook.com

Tobias Forgard 

 Medlem 

tobiasforgard@gmail.com 

Kari Tøsse Øyulvstad                                 

 Medlem

kari.tosseoyulvstad@gmail.com

Eirin Engeli    Vararepresentant    eirin@engeli.no

Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Fellesrådet har 5 medlemmer. To politikarar og tre brukarrepresentantar

Sigbjørn Heggdal 

 

representant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

representant 

Høgre 

Bjarne Verdal 

 Leiar

brukarrepresentant 

 

Olav Åsland 

 

brukarrepresentant 

 

Weronica Stølen 

 Nestleiar

brukarrepresentant 

 

Halldis Smeland 

 

Vara brukarrepresentant 

 

Brita Abusland 

 

Vara brukarrepresentant 

 

Eva Håvorstad 

 

Sekretær 

 

Valutval

(administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) 

Inger Lise Lund Stulien 

Leiar 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Nestleiar 

representant 

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

 

representant 

Ap 

Jan Stangvik 

 

representant 

KrF 

Oddmund Ljosland

 Til 28.09.2023

representant 

Sp 

Inger Lise Austrud 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Bente Forgard Lineikro 

 

2 vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

3 vararepresentant 

Ap 

Marianne Uleberg 

 

4 vararepresentant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

Kari Røynlid

 Til 28.09.2023

1 vararepresentant 

Sp 

Tore Forgard

 Til 28.09.2023

2 vararepresentant 

Sp 

--

 

3 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 

1 vararepresentant 

KrF 

Kontrollutval

Kontrollutvalet har 5 medlemmer. Minst eitt medlem skal vere representert i kommunestyret.

Bjarne Haugstad 

Leiar 

representant (komm.st.)

Sp 

Thomas Repstad 

Nestleiar 

representant (komm.st.)

Høgre 

Anne Lisbeth Thorsland 

 

representant (komm.st.)

KrF 

Lars Kittelstad 

 

representant 

 

Norunn Tveit Egenes 

 

representant 

 

Lennart Reiersdal 

 

1 vararepresentant 

 

John Oddvar Selland 

 

2 vararepresentant 

 

Kari Anne Thorsland 

 

3 vararepresentant 

 

KS Agder / KS fylkesmøte

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

vararepresentant 

Høgre 

Representantar til nasjonalpark og verneområdestyre SVR

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

1 representant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

2 representant 

Høgre 

Styre for Ingrid og Thore Lindelands legat

Sigbjørn Heggdal 

Leiar 

representant 

Ap 

Bente Forgard Lineikro 

Nestleiar 

representant 

Ap 

Kari Røynlid 

 

representant 

Sp 

Kommunalsjef oppvekst og levekår 

 

representant (fast medl)

 

Einingsleiar NAV 

 

representant (fast medl)

 

Olga Forgard Oliegreen 

 

1 vararepresentant 

KrF 

Kristian Hagen 

 

2 vararepresentant 

Høgre 

Forhandlingsutval

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

representant 

Høgre 

Kåre Einar Larsen

Kommunedirektør 

representant 

 

Jan Stangvik 

 

vararepresentant 

KrF 

Odin Refsnes 

DRU 

sekretær 

 

Tilsynsnemnd for skjøn ved tiltreding og fråtreding av forpakting

Ove Austegard 

 

representant 

 

Anita Kvåle 

 

representant 

 

Lars Kittelstad 

 

representant 

 

Tilsynsnemnd i samband med forebyggings- og flaumsikringsanlegg

Leif Rune Reiersdal (leiar HDU) 

 

representant 

Høgre 

Vibeke Sandåker (nestleiar HDU) 

 

representant 

Ap 

Svein Rosseland 

 

representant 

 

Beredskapsråd

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant 

Ap 

Kåre Einar Larsen

Kommunedirektør 

representant 

 

Gro Boge Aasheim 

formannskap 

representant 

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

formannskap 

representant 

Ap 

Oddmund Ljosland

formannskap  

repr. /  Til 31.12.2022

Sp 

Jan Stangvik 

formannskap 

representant 

KrF 

Lensmann 

 

representant 

 

Kommunale/statlege fagorgan i kommunen 

 

representant 

 

Takstnemnd for eigedomsskatt

Oddmund Ljosland 

Leiar 

representant 

Trond Harry Åsland 

Nestleiar 

representant 

Hilde Stuestøl Berg 

 

representant 

Tone Astrid Folkvord Flodquist 

 

1 vararepresentant 

Geir Arne Flottorp 

 

2 vararepresentant 

Christin Larsen Eikjeland    3  vararepresentant

Klagenemnd for eigedomsskatt

(ikkje medlemmar av formannskap) 

Leif Rune Reiersdal 

Leiar 

representant 

Ole Tom Haddeland 

Nestleiar 

representant 

Kai Tore Øyulvstad 

 

representant 

Kristian Hagen 

 

representant 

Vidar Øystein Birkeland

 

representant 

Elling Åsland 

 

representant 

Tore Forgard 

 

1 vararepresentant 

Roger Thorsland 

 

2 vararepresentant 

Anja Cleveland

 

3 vararepresentant 

Cay Reiersdal 

 

4 vararepresentant 

Svein Ove Nepstad 

 

Sekretær 

Plankomitè

Leif Rune Reiersdal, leiar HDU 

 

representant (fast medl.) 

Høgre 

Sigbjørn Heggdal, leiar HOL 

 

representant 

Ap 

Aktuell kommunalsjef 

Prosjektansvarleg/leiar 

representant 

 

Kommunalsjef DRU (drift/vedlikehald) 

 

representant 

 

Aktuell einingsleiar 

 

representant 

 

Tillitsvald 

 

representant 

 

Verneombod 

 

representant 

 

Prosjektleiar 

 

representant 

 

Representantskap for interkommunalt arkiv (IKAVA)

Bente Forgard Lineikro

 Til 28.09.2023

representant  

Ap

--

 

vararepresentant 

 -

Representantskap for Brannvesenet SØR IKS

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant  

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

vararepresentant 

Høgre 

Styrerepresentant Brannvesenet SØR IKS

Jan Stangvik 

 

representant  

KrF 

Jan Arild Bjørndal 

 

vararepresentant 

Ap 

Representantskap for Kommunerevisjon Vest

Bjarne Haugstad 

 

representant  

Sp 

Thomas Repstad 

 

vararepresentant 

Høgre 

Konsesjonskraft IKS KIKS

Oddmund Ljosland 

 

representant  

Sp 

Gro Boge Aasheim 

 

vararepresentant 

Høgre 

Representantskap og styre for HÅR

Representantskap:

(Representantskap vel styre) 

Inger Lise Lund Stulien 

formannskap 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

formannskap 

representant 

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

formannskap 

representant 

Ap 

Oddmund Ljosland

formannskap / til 28.09.23

representant 

Sp 

Jan Stangvik 

formannskap 

representant 

KrF 

Bente Forgard Lineikro 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

2 vararepresentant 

Ap 

Marianne Uleberg 

 

3 vararepresentant 

Ap 

Vibeke Sandåker 

 

4 vararepresentant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

Kari Røynlid

  Til 28.09.2023

1 vararepresentant 

Sp 

Tore Forgard

  Til 28.09.2023

2 vararepresentant 

Sp 

--

 

3 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 

1 vararepresentant 

KrF 

 

Styre:

Morten Hauge

Leiar

 

Gunvor Ljosland Nestleiar  
Inger Åshild G. Klungland  Medlem  
Geir Arne Flottorp Medlem  
Torkel Tjelland Medlem Uavhengig
Tore Jonny Eikeland Vara Hægebostad
Silje Tveiten Vara Hægebostad
Vidar Birkeland Vara Åseral
Marianne Uleberg Vara Åseral

 

Agder Energi (eigarmøterepresentant)

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant  

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

vararepresentant 

Høgre 

Kåre Einar Larsen

Kommunedirektør 

observatør 

 

Villreinnemnd

Jan Arild Bjørndal 

 

representant  

Ap 

Marianne Uleberg 

 

vararepresentant 

Ap 

Kommunen sin representant til fellesrådet (soknerådet)

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant  

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

vararepresentant 

Høgre 

Kommunen sin representant til Konfliktrådet i Agder

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant  

Ap 

Representantar til representantskap i Setesdal Regionråd

Inger Lise Lund Stulien 

formannskap 

representant  

Ap 

Gro Boge Aasheim 

formannskap 

representant 

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

formannskap 

representant 

Ap 

Jan Stangvik 

formannskap 

representant 

KrF 

Oddmund Ljosland

formannskap / Til 28.09.23

representant 

Sp 

Bente Forgard Lineikro 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

2 vararepresentant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

--

  Til 28.09.2023

1 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 

1 vararepresentant 

KrF 

Representant til styre i Setesdal Regionråd

Inger Lise Lund Stulien 

ordførar 

representant  

Ap 

Jan Arild Bjørndal 

 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

Jan Stangvik 

 

2 vararepresentant 

KrF 

Representant for Vest-Agder Museet IKS

Gro Boge Aasheim 

 

representant  

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

 

vararepresentant 

Ap 

Midt-Agder Friluftsråd Kommunalt Oppgavefelleskap Representantskapsmøte

Ordførar Inger Lise Lund Stulien, representant
Varaordførar Gro Boge Aasheim, vararepresentant

Setesdal Forliksråd (01.01.2021 - 31.12.2024)

Felles for kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje- og Hornnes og Åseral

Medlemmer:
1. Kim Pedersen (Valle kommune), leiar
2. Grete Breivik, (Bykle kommune)
3. Anne Fauske, (Bygland kommune)

Varamedlemmer:
1. Jan Oddvar Rysstad (Evje og Hornnes kommune)
2. Hilde Stuestøl Berg (Åseral kommune)
3. Espen Mikkelsen (Bykle kommune)

KONTAKTINFORMASJON:
Setesdal forliksråd, Kjellebergvegen 12, 4747 VALLE

Epost : gudrun.akre@politiet.no
Telefon: 38136858     

Godkjent av Fylkesmannen:14.12.2020

Setesdal Forliksråd - Møtefullmektiger (01.01.2021 - 31.12.2024)

Felles for kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje- og Hornnes og Åseral

Liv Tanche-Larsen ( Valle kommune) 
Runar Flåt (Bygland kommune)
Grete Nygård (Evje og Hornnes kommune)
Ketil Løkås (Åseral kommune) 

KONTAKTINFORMASJON:
Setesdal forliksråd, Kjellebergvegen 12, 4747 VALLE

Epost : gudrun.akre@politiet.no
Telefon: 38136858     

Meddommarar - Kristiansand Tingrett (01.01.2021 - 31.12.2024)

Liv Mjåvatten Eikild
Åse Austrud
Ketil Løkås
Birger Øyulvstad

Jordskiftemeddommarar - Marnar / Aust-Agder jordskifterett (01.01.2021 - 31.12.2024)

Siw Merethe Stray Linjord
Nina Dyveke Tollefsen
Britt Ljosland Johansson
Mona Klepsland
Bjarne Haugstad
Ole Gunnar Reiersdal
Hallvard Forgard
Ove Austegard
Ketil Løkås
Oddmund Ljosland
Kari Røynlid
Inger Lise Austrud