Språkopplæring

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole.

  • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk
  • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål
  • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål

Logopedi

Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale-, stemme-, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og afasi. Kommunen har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskolen og i voksenopplæringen.

Logopedene tilbyr en kombinasjon av direkte trening og veiledning. Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av skoleåret.

HENVISNING TIL LOGOPEDI

  • Barn som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolens ressursteam med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

  • For elever ved voksenopplæringen vil tilbudet bygge på en sakkyndig uttalelse fra PTT og det er rektor som sender tilvisning til logopedtjenesten.