Språkopplæring

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole.

 • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk
 • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål
 • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål

 

TILBUD TIL NYANKOMNE ELEVER

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

 • 1. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen

 • 2.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet

 • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet og ungdomstrinnet

 • Nyankomne elever skal kartlegges før det tas stilling til hvor de skal starte i skolen

 

INNFØRINGSKLASSER

 • Barneskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på barnetrinnet

 • Ungdomsskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på ungdomstrinnet

 • Innføringsklassene har aldersblanding 2 .- 7.trinn og 8. - 10.trinn

 • 1. klassingene starter direkte sammen med norskspråklige elever

Logopedi

Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale-, stemme-, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og afasi. Kommunen har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskolen og i voksenopplæringen.

Logopedene tilbyr en kombinasjon av direkte trening og veiledning. Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av skoleåret.

 

HENVISNING TIL LOGOPEDI

 • Barn som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolens ressursteam med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

 • For elever ved voksenopplæringen vil tilbudet bygge på en sakkyndig uttalelse fra PTT og det er rektor som sender tilvisning til logopedtjenesten.