Generelt om tenesta

Dersom du opplever ei livskrise, har psykiske vanskar og/eller rusproblem, har kommunen ulike tilbod som skal styrke evnene til å mestre livet. Det kan vere hjelp til å finne sosiale aktivitetar, råd og veiledning både til deg og pårørende, samtalegrupper med meir.

  • Støtte- og behandlingssamtalar, heimebesøk, butrening og rehabilitering
  • Veiledning til pårørande, gjeld og born og unge som pårørande
  • Hjelp til å utarbeide individuell plan

Målgruppe

Personer over 18 år som bur heime og som har psykiske utfordringar/lidelser og/eller rusproblem.

  • Personer med psykiske vanskar som ynsker hjelp og støtte
  • Pårørende til personer med psykisk sjukdom og/eller rusproblem

Tenesta er eit lågterskeltilbod. Det er ditt behov som avgjer om du vil kunne motta tenesta.
Alvorlige, moderate eller langvarige psykiske plager, store livspåkjenninger og/eller rusproblem.