Kommunen har vedteke at gründerverksemder skal få høve til å leiga kontor til halv pris i ein avgrensa periode.
Prisane vil variera med storleiken på kontoret. I tabellen nedanfor går prisen for dei ulike kontora fram.
Merk at utgifter til fiber-/dataline og bruk av kontormaskinar ikkje inngår i fellesutgifter. Meir om dette nedanfor tabellen.

Pris næringshus per 2022.JPG

Presisering av kva som inngår i fellesutgifter:

  • Oppvarming/straum
  • Reinhald (Fellesareal og kontor)
  • Forsikring (omfattar ikkje forsikring av den einskilte leigetakar sine private eigendelar)
  • Normalt vedlikehald
  • Renovasjon
  • mm

Desse kostnadene inngår ikkje i fellesutgifter:

  • Leige av dataline/fiber *1
  • Kostander knytt til kopiering, skanning etc. *2
 
Åseral Næringshus har tilbod om internett-tilgang via fiberlinje, og tilgang til skrivar/kopimaskin og scannar i fellesareal.
For leigetakarar som ønskjer å nytte seg av dette, blir det avrekna i tillegg til lokalleiga: 
1. Tilgang til felles internettlinje (opptil 25 Mbit/s) for kr 379,- + mva per månad. Evt. trong for høgare kapasitet etter avtale.
2. Det er oppretta ei ordning der du kan betale for bruk av kopimaskinar og skannarar etter forbruk. Om du ønskjer det kan du  sjølvsagt ha eigne kontormaskinar innafor eige kontorareal
 
Leiga med tilleggskostnader blir indeksregulert etter SSB sin husleigeindex.
 
Kontoroversikt næringshuset per 2022.JPG