Flourinnhald i vatnet
Åseral kommune tilrår alle som får drikkevatn frå ein privat borebrønn å måle flourinnhaldet i vatnet. Mengda fluor i vatnet varierar frå område til område. I fleire område i Åseral er fluorverdia over det som er anbefalt.

Fluorinnhald

 

Tilskot til nye private brønnar

Åseral kommune gir tilskot til nye anlegg for vatn for eksisterande spreidd fast busetnad der kommunen ikkje kan levere vatn. 

Tilskot til bustadbygging mm..pdf