Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskaplege og koordinerte tenestetilbod. Dette gjeld både samhandling internt i kommunen, med fastlegar, andre sektorar og spesialisthelsetenesta.