SPESIALUNDERVISNING

Spesialundervisning gis til elever som trenger tilpasset opplæring.

Spesialundervisning kan foregå i større og mindre grupper. I enkelte tilfeller organiseres opplæringen som enetimer.

 

ÅRSAKER FOR HENVISNING TIL PPT KAN VÆRE MANGE OG SAMMENSATTE

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

 

KRAV TIL SKOLEN

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

 

SØKNADSPROSESS

 • Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Skolen henviser til PPT (Pedagogisk-psykiatrisk tjeneste). 
 • PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis. Dere skal få svar innen 90 dager. 
 • Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning.
 • Elev og foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

 

HVEM KAN HENVISE?

Foresatte, barnehage, skole, helsesøster, lege, spesialisthelsetjeneste og andre instanser kan henvise til PPT. Er personen under 15 år, så skal det alltid foreligge samtykke fra foresatte. En person som er fylt 15 år, kan henvise seg selv – uten samtykke fra foresatte.

 

KLAGE

Foresatte kan klage på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Klagen sendes . Dersom vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen i Agder for endelig behandling. 

 

ANNEN INFORMASJON

SPRÅKOPPLÆRING

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole.

 • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk
 • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål
 • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål

 

TILBUD TIL NYANKOMNE ELEVER

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

 • 1. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen
 • 2.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet
 • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i innføringsklassen på barnetrinnet og ungdomstrinnet
 • Nyankomne elever skal kartlegges før det tas stilling til hvor de skal starte i skolen

 

INNFØRINGSKLASSER

 • Barneskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på barnetrinnet
 • Ungdomsskolen har innføringsklasse for nyankomne elever på ungdomstrinnet
 • Innføringsklassene har aldersblanding 2 .- 7.trinn og 8. - 10.trinn
 • 1. klassingene starter direkte sammen med norskspråklige elever

LOGOPEDI

Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale-, stemme-, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og afasi. 

Kommunen har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskolen og i voksenopplæringen.
Logopedene tilbyr en kombinasjon av direkte trening og veiledning. Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av skoleåret.

 

HENVISNING TIL LOGOPEDI

 • Barn som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolens ressursteam med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.
 • For elever ved voksenopplæringen vil tilbudet bygge på en sakkyndig uttalelse fra PTT og det er rektor som sender tilvisning til logopedtjenesten.