§ 1 Eigarforhold og drift

SFO eiges og drives av Åseral kommune. Hovudutval for oppvekst og levekår (HOL) er kommunen sitt politiske organ for SFO-saker. Tilbodet er lokalisert ved Åseral barne- og ungdomsskule. SFO-tilbodet er til barn frå 1.-4. årstrinn og barn med særskilte behov på 5.-7 årstrinn. Einingsleiar har ansvar for organisering av tilbodet i tråd med opplæringslova § 13-7 og forskrift om nasjonal rammeplan for skulefritidsordninga, og har det administrative og økonomiske ansvaret for drift av SFO. Dagleg leiar er fagleg og pedagogisk ansvarleg for opplegg. SFO drives etter opplæringslova med forskrifter, sentrale bestemmingar, kommunale vedtak og planar for skulen.

§ 1.1. Forsikring

Kommunen har ansvar for borna i den tida dei er på SFO. Barna i SFO-ordninga er forsikra i medhald av forsikringsordninga til skulen. Føresette har ansvar for transport av barna til og frå SFO. Elevar som har plass i SFO, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skulefritidsordninga. Retten omfattar ikkje skyss i skuleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og SFO.

§ 2 Føremål

SFO er regulert i opplæringslova § 13-7:

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet».

SFO skal gje eit pedagogisk tilbod, før og etter undervisningstid, som legger til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i elevanes alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal gi elevane omsorg og tilsyn og skal drivast i nær forståing og i samarbeid med heimen.

Alle barn skal oppleve eit trygt og godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jmf. opplæringslova § 9A.

§ 3 Opptak

Opptaksmyndigheit er rådgjevar oppvekst og einingsleiar ved skulen i samarbeid.

Opptak til SFO vert gjort etter følgjande kriterium:

 1. Born av einslege føresette i arbeid utanfor heimen eller under utdanning og som åleine fører tilsyn med barnet.
 2. Born som har begge føresette utanfor heimen eller under utdanning.
 3. Yngre born prioriterast før eldre.
 4. Barn med særlege vanskar kan takast  inn før andre søkarar. Det må ligge ei fagleg vurdering og anbefaling frå PPT.
 5. Eldre søsken har fortrinnsrett før andre søkarar på same klassetrinn.
 6. Dersom ikkje alle søkarar på same klassetrinn får plass, blir det  tildeling ved loddtrekning.

Einingsleiar gir svar på søknad om plass i SFO. Blir det ledige plassar i løpet av året, blir desse tildelt av einingsleiar i tråd med opptakskriterium.

§ 3.2. Søknad om opptak

Kunngjering om frist for søknad om plass i SFO komande skuleår skjer i februar. Dette skjer på heimesida til skulen og kommunen, og på Facebook-sida til kommunen. Skulen sender informasjon om søknadsfrist m.m. til føresette i 1. klasse påfølgande haust. Søknadsfrist er 1. mars.

Føresette søker SFO-plass via oppvekstportalen på kommunen si heimeside. Dersom føresette ikkje har høve til å søke elektronisk, hjelper skulen vedkomande med søknadsprosessen.

§ 3.3. Opptaksperiode

Hovudopptak av barn til SFO for påfølgande skuleår skjer i vårsemesteret. Opptaket gjeld for eitt skuleår. Einingsleiar gjennomfører hovudopptak innan april. Skrifteleg melding om opptak blir sendt søkarane snarast mogleg (enkeltvedtak).

§ 3.4. Klage på vedtak om opptak i SFO

Klagerett følger av forvaltningslova § 28. Fristen for å klage er 3 veker frå det tidspunkt søkar mottar vedtaket, jmf. forvaltningslova § 29. Klagen framsetes skriftleg til kommunen.

§ 3.5 Endring og oppseiing av skulefritidsplassen

Tildelt plass i SFO gjeld for eit skuleår eller til den blir sagt opp av foreldre/føresette. Oppseiingstid er 1 -ein- månad, rekna frå den 1. i påfølgjande månad. Oppseiingsreglane gjeld og for reduksjon av timetal per veke.

Oppseiing av plass/endring av timetal skal sendast skriftleg til einingsleiar. Endring av opphald kan skje to gonger årleg. Dette på grunn av kvalitet i SFO-tilbodet, og stabilitet for personalet. Ved behov for endring av SFO-plass på grunn av endra livssituasjon, ta kontakt med skulen.

Kommunen kan gjennom enkeltvedtak sei opp plassen dersom særskilde forhold krev det. Ved fleire uregelmessige frammøte av barnet, kan einingsleiar seia opp plassen til barnet med ein månads oppseiingsfrist.

§ 4 Foreldrebetaling

Frå januar 2023 blei det vedteke gratis SFO for alle som går i 1.-4. trinn. Noko er statleg finansiert, og resten er kommunalt vedteke. Det er gratis måltid på SFO kvar ettermiddag. På onsdagar blir det også servert lunsjmåltid. Dersom barnet ikkje blir henta til avtalt tid, vil det bli fakturert kr 150 per dag.

§ 5 Areal for leik og opphald

SFO nyttar skulens lokalar og uteområde, samt idrettshall og symjehall til sine aktivitetar.

§ 6 Dagleg opphaldstid og åreleg opningstid

Dagleg opphaldstid er:
- 06.45-8.20 og 14.00-16.30 måndag, tysdag, torsdag og fredag
- 06.45-16.30 onsdag

SFO si opningstid fylgjer vedteken skulerute.

SFO har opent heile året med unntak av:

- veke 29 og 30

- 5 planleggingsdagar i året

- 24.12 og 31.12

- frå kl 12 onsdag før skjærtorsdag

 

SFO held open i sommar-, haust-, jule- og vinterferien dersom det er 4 born eller meir som søkjer SFO. Eige søknadsskjema vert sendt ut i god tid.

Påmeldingsfristar til ferie- og fridagar:

 • Haustferie: 1.september
 • Joleferie: 1.desember
 • Vinterferie: 15.januar
 • Påske: 1.mars
 • Eventuelle fridagar etter påske og fram til skoleslutt: 1.april
 • Sommarferien: 15.mai

§ 7 Bemanning

Dagleg leiar vurderer fortløpande at bemanninga er forsvarleg. Dette vil være avhengig av antall born og individuelle behov.

Tilsett i SFO er normalt fagarbeidarar.

§ 8 Foreldrekontakt – FAU

Det skal skipas til eit foreldremøte kvar haust. Brukarane vel her to foreldrerepresentantar som skal sitje i FAU ved skulen.

§ 9 Anna

Når ein samarbeider med friviljuge lag og organisasjonar og deira tilbod er ein integrert del av kommunalt SFO-tilbod, vil desse tilboda vere opne for alle.

§ 10 Fastsetting av vedtekter og vedtaksendringar

Vedtektene for SFO ved Åseral barne- og ungdomsskule er revidert i Hovudutval for oppvekst og levekår (HOL) i sak 12/23. Vedtektene trer i kraft 15.08.2023. Kommunedirektør kan gjere mindre endringar i vedtektene mot melding til HOL.