Kor kan du klage eller varsle?

Helse- og omsorgstenesta

Hovedanbefalinga er at uønska hendingar skal takast opp direkte med dei som har levert helse- og omsorgstenesta, eventuelt deira leiar. Alle tenester skal ha ordninger for dette. Henvendingane kan vera både skriftlege eller muntlege.

Fylkesmannen

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikkje blir gitt helse- og omsorgstenester eller at kvaliteten på tenestene er uforsvarleg, kan du klage. Loven skal sikra at alle gis tilgang på nødvendige helsetenester og at desse er av forsvarleg kvalitet. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkeleg eller gal informasjon, at helsepersonell bryt taushetsplikta eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter. Meir informasjon finnes på www.fylkesmannen.no.

Varselordninga for dødsfall og svært alvorlege hendingar

Pasient, bruker eller nærmaste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorleg skade på pasient eller bruker som følgje av ytelse av helse- og omsorgstenester, eller ved at ein pasient eller bruker skader ein annan. Adgangen til å varsle gjeld dersom utfallet er uventa ut frå påregneleg risiko. Alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester, har varslingsplikt om same type hendingar. Varslane skal sendas til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjer om det er grunnlag for videre tilsyn i saka. Meir informasjon finnes på Helsetilsynets hjemmesider.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er ein uavhengig statleg verksemd og som kan undersøke alvorlege hendingar og andre alvorlege forhold i helse- og omsorgstenesta i Norge. Formålet med undersøkingane er å kartlegge kva som skjedde, og påvise bakenforliggande årsaker til hendinga. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlege hendingar kan forebyggjast.

Mer informasjon finnes på www.ukom.no.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav frå pasienter som meiner dei har fått ein skade etter behandlingssvikt i helse- og omsorgstenesta.
Mer informasjon finnes på www.npe.no.

Kven kan hjelpa deg med å klage eller varsle?

Pasient og brukerombodet

Du kan kontakte pasient- og brukerombodet, der vil dei tilsette svara på spørsmål om kva slags rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombodet bistår i klagesaker og deltek også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetenestene, både dei kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombodskontora både via e-post, telefon eller brev. Meir informasjon om ordningen finn du på www.helsenorge.no.

Pasient- og brukerorganisasjoner

Det er mange pasient- og brukerorganisasjoner som hjelper medlemmer og andre med veiledning og klageformulering.

Oversikt over pasient- og brukerorganisasjoner

Klagefrist

Ikkje lovpålagte tenester

Du sender klagen til den som har truffet avgjerda. Dersom klagen ikkje tas til følge, sendes den videre til kommunens særskilte klagenemnd for endelig avgjerd.

Klagefristen er 3 veker etter at du fekk, eller burde ha fått, tilstrekkeleg kunnskap til å fremja ein klage.

Lovpålagte tenester

Du sender klagen til den som har truffet enkeltvedtaket. Dersom klagen ikkje tas til følge, sendes den videre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Du må klage innen 4 veker etter at du fekk, eller burde ha fått, tilstrekkeleg kunnskap til å fremja ein klage.