Tredjepartløysningar

 

Kva er tredjepartløysningar?

Åseral kommune nytter i nokre tilfelle underdomener/undersider på nettstedar til private verksemder for å tilby informasjon eller tenestar til innbyggarane. Dette kvert kalla tredjepartsløysningar. I dei tilfelle kor vi har teke i bruk slik løysning skal kommunen publisere tilgjengelegheitserklæringar som dekker desse.

Ekstranett og intranett

Kva er ekstranett? 

Ekstranett ligg på internett og gjev tredjepartar tilgang til avgrensa innhald på intranettet til ei bestemt verksemd. Dette krevjar ofte autentisering av brukaren. Vi gjer merksam på at krav om tilgjengelegheitserklæring kun gjeld løysningar som er publiserte etter 1. februar 2023 eller som har gjennomgått ein vesentleg revisjon etter dette tidspunktet. Åseral kommune har ingen nye løysningar men likevel lagt ut tilgjengelighetserklæring på noen få av dem vi har tatt i bruk.