Åseral fleirbrukshus har 4 lokalar til leige til trening og arrangement.
- Fleirbrukshall
- Gamle gymsal
- Symjehall
- Kantine

Tildeling av treningstider skjer kvar haust, og gjeld for eit skuleår. 

Kven kan leige?

- Idrettslag, andre lag og foreiningar samt privatpersonar over 18 år har høve til å leige hallen.
- Organisert aktivitet blir prioritert i tildeling av treningstider.
- Born og unge vert prioritert i tildeling av treningstider.
- Organisert aktivitet må vike for større arrangement.

Fleirbrukshall

• Baskethall med scene og teleskoptribune.
• Det er 300 sitjeplassar i tribune i hallen. Hall er godkjent for 380 personar. (Unntak er 17. mai der det er gitt dispensasjon for inntil 600 personar).
• Utstyrsrom med treningsutstyr.
• Treningstider kan bookes vekedagar etter skuletid.
• Arrangement kan bookes vekedagar etter skuletid og i helger.
• Tribune må tingast særskilt.
• Lydanlegg må tingast særskilt.
• Ventilasjon må tingast særskilt.

Gamle gymsal

• Gymsal med tribune, prosjektor og enkelt lydanlegg.
• Det er 70 sitjeplassar i tribune i gamle gymsalen. Det er mogleg å supplere med stolar opp til 120 personar.
• Bygdekinoen er prioritert ved booking.
• Tribunen er som hovudregel ute. Innkøyring av tribune må tingast særskilt.

Kantine

• Kantine med bord og stolar, plass til 150 pers.
• Kantinekjøkken med kokeplate, combidamp, kjøl og steamer.
• Skulekjøkken skal IKKJE brukast med mindre det er gjort særskilt avtale om det.

Symjehall

• Oppvarma basseng (12,5m) med badstove og to tilhøyrande garderobar.
• Privatpersonar over 18 år kan leige bassenget.
• Badstove vert ikkje leigd ut til privatpersonar.
• Privat lån av symjehall skjer på eige ansvar.
• Ved privat lån av symjehallen er det obligatorisk å delta på informasjonsmøte og livredningskurs som vert arrangert kvar haust.
• Ved privat lån av symjehallen skal det alltid vere to vaksne til stades.
• Alle som er badevakter ved arrangementer skal vere over 18 år og ha godkjent livredningskurs, ikkje eldre enn 1 år. Det vert arrangert slike kurs kvar haust.

Lag og foreiningar kan leige bassenget gratis inntil 2 timar om gongen.

Privatpersonar kan leige bassenget for kr. 100,- per time. Ein kan booke enkelttimar eller for eit heilt semester om gongen. Ved booking av enkelttimar må booking skje minst ei veke før på e-post til nina.tollefsen@aseral.kommune.no

Fullstendig reglement og branninstruks for leige av fleirbrukshallen

Treningstider

Har du eller ditt lag ynskje om treningstid i hallen eller i symjehallen, kan du melda dette til nina.tollefsen@aseral.kommune.no
Privatpersonar kan tinge både hallen og symjehallen, men organisert aktivitet har prioritet.
 

Ved innmelding av treningstider må det informerast om:
- Kva lokale
- Treningsdag
- Treningsklokkeslett
- Aktivitet
- Lag
- Kontaktperson m/telefonnummer og e-postadresse.

Aktivitetar må meldast inn for kvart år.

Pris

Lag og foreiningar kan leige bassenget gratis inntil 2 timar om gongen.

Privatpersonar kan leige bassenget for kr. 100,- per time. Ein kan booke enkelttimar eller for eit heilt semester om gongen. Ved booking av enkelttimar må booking skje minst ei veke før på e-post til nina.tollefsen@aseral.kommune.no.  

Fullstendig prisliste for Åseral kommune 2023