31.05.2023 vedtok Åseral kommune Standard abonnementsvilkår (SA) for vatn og avløp, som gjeld heile kommunen.

SA tek vare på forholdet mellom kommunen som eig av dei offentlege vatn- og avløpsleidningane og kvar enkelt abonnent/eigar av private vass- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjonar. SA sikrar at sanitæranlegg vert bygd, drifta og vedlikehalden slik at dei ikkje påfører skade, funksjonsforstyrringar eller liknande.

 

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp er basert på Kommunenes sentralforbunds versjon frå 2017, og består av:

Tidlegare reglement for stikkleidningar og leveringsvilkår for vatn og avløp i Åseral kommune utgår.