Ulykkesforsikring for elevene

Kommunen har tegnet ulykkesforsikring for skoleelever, barnehagebarn, fosterbarn og barn i besøkshjem.

NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?

Forsikringen gjelder innenfor virksomhetens område og naturlige nærområder i ordinær åpningstid

 • under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner med mer
 • som foregår under skolens ledelse
 • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen
 • Forsikringen gjelder også på direkte vei til og fra skolen.

HVEM GJELDER DEN FOR?

Forsikringen omfatter alle barn i skolen og SFO.

HVA GJELDER DEN FOR?

 • De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i skolens regi dekkes av Folketrygden. Ta derfor først kontakt med ditt lokale NAV-kontor.
 • Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden kan søkes dekket av forsikringen.

ANNEN INFORMASJON

Ordensreglement

Alle skoler har eget ordensreglementet som inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for fremgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Skolen har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordens- og oppførselsreglementet gjelder i alle typer undervisningslokale, fellesrom og uteareal og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole og studieturer. Reglementet gjelder også på skoleveien. Skolen og foreldrene har et felles ansvar for at reglementet også overholdes på skoleveien.

Skolene skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige for et godt fellesskap og der sentrale verdier som respekt og toleranse blir vektlagt. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring.

Ordensreglementet for skolene skal være et virkemiddel for å nå en slik målsetting. Reglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for at elevene skal ha størst mulig læringsutbytte og ønske å bruke sine positive ressurser til å bidra til et godt skolesamfunn for alle.

Ordensreglement for Åseral barne- og ungdomsskule

Skole - hjem samarbeid

Ifølge opplæringsloven § 13-3d har skolen plikt til å sørge for samarbeid med foreldrene til elevene. 

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer og gi best mulig læringsutbytte for eleven.

FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN (FUG)

FUG oppnevnes av Kongen i statsråd og er opptatt av:

 • Hjem-skole-samarbeid
 • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
 • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
 • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
 • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)

Alle foreldre/foresatte som har barn i grunnskolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Dette blir som regel gjort ved at hver klasse velger sin(e) representanter.

FAU skal være representert i skolens samarbeidsutvalg.

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

Su er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være en av dem. 

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 

ANNEN INFORMASJON