Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den 14.06.2023 sak 46/23 å legge ut reguleringsplan for Skardhei til offentleg ettersyn jamfør plan- og bygningslovas § 12-10.

Bortelid Fritidshus AS ynskjer å regulere eit eldre hyttefelt, samt utvide området i tråd med overordna kommunedelplan for Bortelid. Planforslaget inneheld område regulert til fritidshytter, friluftsområde og skiløype.


Befaring
Åseral kommune inviterer til befaring i området måndag den 28. august klokka 17:00. Felles oppmøte og informasjon ved parkeringsplassen nede ved fylkesvegen, evt møt opp undervegs.

Vegtrase og nye tomter vert markert i terrenget slik at det er mogleg å sjå plassering.

 

Høyringsfristen er satt til 11.09.23.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, på e-post Kari.Roynlid@aseral.kommune.no eller på 901 29 245.

Under finn du føresegner, plankart, planomtale, ROS-analse og oversikt over endringar. Plankartet vert også lagt ut på kommunekart

Planbestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Oversikt endringar