Rullering av kommuneplanens arealdel

Hensikta med revisjonen av arealdelen, er å ha eit oppdatert styringsdokument for kommunen sitt areal. I all hovudsak fungerer dagens arealplan som eit godt styringsverktøy. Det er likevel aktuelt å ta ein revisjon av planen, sidan han er blitt såpass gamal. Det er mellom anna behov for ein arealdel som i større grad følgjer opp mål og strategiar i samfunnsdelen. I tillegg får ein med revisjonen endra på uheldige formuleringar og arealføremål som ikkje fungerer så godt.

Kva er eit planprogram?

Eit planprogram er ei prosjektskildring av ein komande planprosess. Dette planprogrammet gjeld revisjon av arealdelen av kommuneplanen for Åseral kommune 2023-2034. Planprogrammet vil omtale planarbeidet sitt formål, organisering, medverknad, framdriftsplan, føringar og behov for utgreiingar. Kort forklart er planprogrammet ein "plan for planen".
Forslag til planprogram skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet fastsettast av kommunestyret etter offentleg ettersyn.
 
Forslag til plangrogram kan du finne her

Innspel til planprogrammet

Innspel til planprogrammet kan sendast til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral eller e-post til post@aseral.kommune.no innan 09.06.2023.

Kommunen gjer merksam på at dette ikkje er frist for innspel til sjølve planen.
Meir info om innspel til planen kjem seinare.