Høyringsfristen er satt til måndag 12. desember 2022.

Grunna handsaming i kommunen før jol ber vi alle høyringspartar om å halde fristen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 omhandlar:

  • Visjonen Åseral ei positiv kraft.
  • Åseral sine berekraftsmål og berekraftig utvikling som premiss for kommunens samfunns- og arealplanlegging.
  • Dei langsiktige utviklingstrekka kommunen står ovanfor når det gjeld samfunns- og tenesteutvikling.
  • Mål og strategiar fram mot 2034.
  • Føringar for arealdelen.

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, som skal utarbeids i samsvar med mål og strategier i samfunnsdelen, starter opp våren 2023.

Eventuelle merknader til samfunnsdelen kan sendast til
Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral
eller på e-post: post@aseral.kommune.no

Les planen her:

Åseral kommune kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 rev.pdf