Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den 14.06.2023 sak 45/23 å legge ut reguleringsplan for Grunnevasshei til offentleg ettersyn jamfør plan- og bygningslovas

§ 12-10.

Planen gjeld fortetting av eit eksisterande hytteområde. Planforslaget inneheld område regulert til veg, p-plassar, fritidshytter, friluftsområde og skiløype.

 

Åseral kommune inviterer til befaring i området måndag den 04.09 klokka 17:00.

Felles oppmøte og informasjon ved parkeringsplassen ved fylkesvegen, evt møt opp undervegs.

Vegtrase og nye tomter vert markert i terrenget før befaringa slik at det er mogleg å sjå plassering.

 

Høyringsfristen er satt til 11.09.23.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, på e-post Kari.Roynlid@aseral.kommune.no eller på telefon 901 29 245.

03 Grunnevassheia - Planbeskrivelse 23062023.pdf

02 Grunnevassheia - Planbestemmelser 23062023.pdf

01 Grunnevassheia - Plankart 23062023.pdf

05 Grunnevassheia - ROS-analyse med sjekkliste 13052023.pdf

06 Grunnevassheia - Flomfarevurdering 11072022.pdf

07 Grunnevassheia - Naturtypekartlegging 21092022.pdf