Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Covid-19

Vi har hatt ein ekstraordinær situasjon, og våre prioriteringar er å ivareta innbyggjarane på ein best mogeleg måte.
På denne sida finn du heile tida siste nytt frå kommunen i samband koronaviruset. 
Regjeringa har oppretta ei eiga temaside for koronaviruset. Følg med her: regjeringen.no

Nasjonale råd og reglar i samband med Covid 19 som gjeld no

Laurdag 25. september kl. 16.00 gjekk Noreg over til ein normal kvardag med auka beredskap. Det inneber at alle restriksjonar innenlands vart fjerna, med unntak av kravet om å gå i isolasjon dersom du er sjuk med covid-19.

  • Meterregelen gjeld ikkje lenger. Vi kan vere saman på samme måte som før.
  • Antallsbegrensningen på arrangementer er oppheva.
  • Det er slutt på krav om bordservering og innsleppstopp.

Dette gjeld fremleis:

  • Hold hendane reine
  • Host/nys i albogen eller papirlommetørkle
  • Hold deg heime dersom du er sjuk og test deg, sjølv om du er vaksinert.
  • Du må i isolasjon dersom du blir smitta, dette gjeld og for vaksinerte
Koronabilete

3.dose med koronavaksine

Gjeld personar med nedsett immunforsvar. Vi oppfordrer personar som brukar immundempande medikament frå oversikten under til å ta kontakt med legekontoret på telefon 38 28 59 00, så du kan få teke vaksine så fort som mogleg.

Vaksinestikk

12-15 åringar tilbys koronavaksinasjon

Regjeringa har vedteke å følgje Folkehelseinstituttet si tilråding om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Åseral kommune vil sette i gang arbeidet med dette så snart som mogleg.

Snart er det din tur

ALLE som har vore på Aust-Vest festivalen blir nå oppmoda om å teste seg

Det er kome telefon om ytterlegare ein person som er testa positiv på aust-vest-festivalen.

ALLE som har vore på festivalen blir nå oppmoda om å teste seg. 

Dei som er oppgitt som nærkontakter er blitt oppringt av smittesporingsteam og bedt om å teste seg på nytt med PCR-prøve dersom dei har teke hurtigtest i dag. 

Andre som har teke hurtigtest i dag treng bare å teste seg på nytt om dei utvikler symptomer. 

For å avtale testing ring Koronatelefonen på nummer 907 94 990.

Koronabilete

Endring i plan for koronavaksinering

Åseral kommune har fått 3 gonge så mange doser som tidlegare anteke for veke 30. Dette betyr at mange vil få telefon i dag og i morgon med innkalling til vaksine neste veke. I fyrste omgang er det tale om personar i alderen 40 - 44 år og dei mellom 18 - 24 år. Dersom det ringer frå eit ukjent nummer kan det difor vere greit å ta telefonen for ikkje å misse vaksineringa. Du vil få klokkeslett og dato for oppmøte og vaksineringa vil denne dagen føregå på rådhuset.

Vi ber alle om å fylgje ut og ta med skjema i lenka under når dykk møter til vaksinering. https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/nynorsk_egenerklaeringsskjema.pdf 

Oppmøte for vaksinering i veke 30 er på rådhuset

Velkomen til vinterferie i Åseral

For snart eit år sida måtte kommunen gå ut med at folk ikkje var velkomne til å feire påska på hyttene sine. Dette fordi det var lagt ned nasjonalt forbod om dette. No står vinterferien for døra og pandemien raser framleis, men ting ser lysare ut no og det ligg ikkje noko nasjonalt forbod mot å reise på hytta. Det er difor med glede at kommunen ynskjer hyttefolk velkomne til å nyte ein velfortent ferie på hytta i Åseral. 

Vinter i fjellheimen i Åseral - Foto: Odd Helge Liestøl

Koronavaksine i Åseral kommune 2021

Helseetaten er no i gang med vaksinering etter gjeldande retningsliner. Bebuarar på sjukeheimen blir prioritert først, deretter personar over 85 og og utvald helsepersonell. Etter dette blir det fortløpande tilbod til alle etter alder og risikogruppe. Alle folkeregistrerte over 65 år vil få telefon med forespørsel om dei ynskjer vaksine. Vi har pr. dags dato ikkje oversikt over tidspunkt for vaksinering, men den enkelte vil få beskjed i god tid før oppmøte. Dersom du ikkje har blitt kontakta om du ynsker vaksina må du ringe legekontoret, tlf. 38 28 59 00.

Korona+virus

Status på koronatiltak i Åseral kommune per 18. januar 2021

Regjeringa har i dag vedteke å vidareføre dei fleste koronatiltaka som vart innført 4. januar, men dei lettar på tiltak som gjeld barn og unge. Åseral kommune vil halde fram med å følgje dei reglar og tilrådingar som regjeringa kjem med. Dette betyr for Åseral sin del.

Korona+virus

Digital registreringsplikt ved innreise

For å betre smittekontrollen, vedtok regjeringa før jol at alle som reiser til Norge må registrere seg elektronisk. Frå og med 2. januar var det digitale reiseregisteret operativt.

Korona+virus

Korona: Joleråd frå regjeringa

Regjeringa har laga nasjonale råd for korleis vi best mogeleg kan gjennomføre jole- og nyttårsfeiringa og samtidig ivareta smittevernet.

 

Korona+virus

Status på koronasituasjonen i Åseral 17. november 2020

Åseral kommune er no ein av berre 38 kommunar i landet som så langt ikkje har registrert noko smitte. Innbyggarane i Åseral skal ha ros for korleis dei har handtert pandemien så langt, dette er hovudårsaka til at me framleis har unngått smitte.

Korona+virus

Informasjon frå Kriseleiinga 6. november

Dei siste vekene har talet på smitta auka kraftig. Det er særleg i dei større byane talet stig, men også mindre kommunar har fått større utbrot. Det er no registrert covid-19 i over 60 norske kommunar.

Vi er framleis ein av kommunane utan smitte og dei nye tiltaka fører ikkje med seg store endringar for vår del.
Kriseleiinga oppmodar likevel alle til å halde seg til dei nasjonale reglane og føringane for å unngå smitte.

Korona+virus

Endring i smitteverntiltak frå 28. oktober

Det vert stadig gjort endringar som gjeld dei nasjonale tiltaka i samband med pandemien. Kommunen vil oppdatere lokale smittevernreglar i høve til dette, men ber folk om å gå inn på regjeringa si eiga koronaside for å få med detaljar omkring endringane. www.regjeringen.no

Korona+virus

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

koronaavlyse lottstift

Påskehelsing frå Ordføraren

Tida vi er inne i er annleis og uverkeleg, og eg trur vi alle kjenner på ein uro når det gjeld koronakrisa.

På ein måte er det bra, for det gjer oss meir skjerpa og fokusert på smitteverntiltaka som er heilt naudsynte: Vi må vaske hendene godt, vi må halde 2 meters avstand og vi må ikkje samlast fleire enn 5 stk. på ein stad.

IngerLise teams

Om opningstider på helsehuset

Åseral legekontor held ope frå 08:00-15:00
Åseral helsestasjon er frå og med 20.04 open for alle konsultasjoner 0-6 år med nødvendige smitteverntiltak.
Fysioterapi er stengt. 

Korona+virus

Nye tiltak frå Stortinget

Stortinget blei i dag samde om nye tiltak som skal hjelpe landet gjennom koronakrisa.

Desse punkta har partia blitt samde om:

Korona+virus

Helsing frå ordføraren: Kjære Åsdølar

Nå er vi inne i ei krevjande tid kor alle får ein annleis kvardag. Dei dramatiske tiltaka som er sett i verk gjer vi i håp om å hindre spreiinga av koronaviruset. Vi gjer det i solidaritet med dei eldre, dei kronisk sjuke og andre som er utsette for alvorleg sjukdom. Vi beskyttar oss sjølv for å beskytte andre.

ordførar

Koronaviruset: Kommunen iverksetter tiltak

Kommunen tar utbruddet av Covid-19 – Koronaviruset - på høyeste alvor og iverksetter følgende tiltak:

  • Alle skolebygg og idrettshaller holdes stengt etter skoletid

Barnehager og skoler i kommunen drives inntil videre som vanlig.

Lag, organisasjoner og bedrifter bes gjøre en grundig vurdering av om det er nødvendig å samles, selv om det er under 500 som skal delta

Korona+virus

Kva er koronaviruset?

Det kan vere vanskelig å vite kva koronaviruset faktisk er for noe. Helsedirektoratet har derfor fått Hermine (13) til å stille spørsmål hun lurer på.

smitte plakat

Orientering om koronavirus

Koronaviruset (SARS- COV-2) sprer seg, og i samband med dette ønskjer kommunelegen å orientere om følgande:

  • Legekontoret i Åseral eller legevakt bør ikkje oppsøkjst uanmeldt (for å skåne andre pasienter og evt. immunsvekka pasientar).
  • Ved mistenkt smitte, ringer ein til fastlegekontoret eller til legevakta. Det vil då bli gjort ei vurdering, og ved et anteke smittetilfelle vil legen avgjere korleis prøvetaking skal skje. Det vil ofte vere snakk om heimebesøk. Vær budd på at legen vil bruke smitteverntøy.
smitte plakat
1