Kva er eit planprogram?

Eit planprogram er ei prosjektskildring av ein komande planprosess. Dette planprogrammet gjeld revisjon av arealdelen av kommuneplanen for Åseral kommune 2023-2034. Planprogrammet omtalar planarbeidet sitt formål, organisering, medverknad, framdriftsplan, føringar og behov for utgreiingar. Kort forklart er planprogrammet ein "plan for planen".
 
Vedteken planprogram kan du finne her

Rullering av kommuneplanens arealdel

Hensikta med revisjonen av arealdelen, er å ha eit oppdatert styringsdokument for kommunen sitt areal. I all hovudsak fungerer dagens arealplan som eit godt styringsverktøy. Det er likevel aktuelt å ta ein revisjon av planen, sidan han er blitt såpass gamal. Det er mellom anna behov for ein arealdel som i større grad følgjer opp mål og strategiar i samfunnsdelen. I tillegg får ein med revisjonen endra på uheldige formuleringar og arealføremål som ikkje fungerer så godt.