Hensikten med tenesta er å sikre at den som er helt avhengig av praktisk og personleg hjelp får mulighet til å leva og bu sjølvstendig, og ha ei aktiv og meningsfylt fritid saman med andre.

Personlig assistanse skal bidra til å gjera den enkelte mest mogeleg sjølvstendig i dagliglivet. Ved å kartlegga hjelpebehov og eigeninnsats skal bistanden gis for å gjera den enkelte i stand til å klare dagliglivets praktiske og personlege gjeremål, heime og i tilknytning til hushaldinga. 

Praktisk bistand kan omfatta

 • Reingjering skjer som hovedregel kvar tredje veke;
  • Støvsuging og golvvask av rom som brukes dagleg; det vil sei bad, toalett, kjøkken, ett soverom, èi stova og gang
  • Støvturking
 • Vask av synleg smuss i kjøleskap og mikrobølgeovn
 • Oppvask i oppvaskmaskin
 • Sengeskift kvar tredje veke
 • Klesvask i helautomatisk vaskemaskin
 • Hjelp til innkjøp:
  • Lage handleliste
  • Bestille matvarer frå butikk ei gong pr. veke
  • Ta i mot matvarer etter levering frå butikk
 • Å ta ut hushaldningsavfall og hente inn post
  • Det forventes at det søkjast om å få postkasse og søppeldunk nærmare huset
 • Å bestille time og organisere transport, evt. organisere fylgje til lege, tannlege, frisør og liknande. 

Eksemplar på kva tenesta som hovedregel ikkje omfatter

 • Oppgåver den enkelte klarer sjølv
 • Reingjering under store møbler som må flyttast, samt risting av store tepper
 • Rydding før reingjering
 • Vasking etter andre husstandsmedlemmer, gjester eller håndverkere
 • Nedvask og vindusvask
 • Pussing av sylv, kobber og liknande.
 • Stryking av tøy
 • Arbeidsoppgåver som følge av dyrehold
 • Fyring med ved og parafin
 • Arbeid utenfor bustad, hagestell, snørydding o.l. 

Forventningar når tenesta ytast

 • Mottaker må vera heime når tenesta ytast
 • Mottaker gir beskjed hvis vedkomande ikkje er heime til avtalt tid. Melding om dette må gis seinast dagen før, hvis ikkje kan det bli krevd betaling for tenesta
 • Mottaker er motivert og deltek sjølv aktivt for å nå mål som er sett for tenesta
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleiar/avdelingsleiar hvis utførelsen av tenesta ikkje er tilfredsstillande
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler, som nødvendig reingjeringsutstyr som støvsuger, reingjeringsmidler, kluter og liknande
 • Husdyr plasseres i anna rom enn der tenesta ytes, eller på annan måte blir halde vekk frå tenesteyter
 • Det ytes ikkje tenester i situasjoner der bruker eller andre i heimen viser truande eller voldeleg atferd. 

Krav til søkjar

 • Søkjar må opphalde seg i kommunen
 • Søkjar må ha rett på tenesta etter nemnte lov
 • Tenesta tildelast som hovedregel etter skriftleg søknad signert av søkjar sjølv, eller av den vedkomande bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søkjar må ha ein somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som gjer at søkjar er heilt avhengig av praktisk bistand til dagliglivets gjeremål
 • Søkjar må ha en funksjonsreduksjon som medfører eit bistandsbehov som ikkie kan ivaretakast av søkjar sjølv
 • Søkjar må sjølv ønske tjenesta
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig. 

Korleis søkja?

Kommunen kan hjelpa deg med å søkja om brukerstyrt personleg assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjar på vegne av deg, må vedkomande ha fullmakt.

Søknad om helse- og omsorgstenester.pdf

Kva koster det?

I samsvar med forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Sakshandsaming

 • Tenesta søkjast på eige skjema for kommunens helse- og omsorgstenester
 • Ved henvisninger utan søknad frå leger etc., sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjeld
 • Søkjar mottek eit forebels svar dersom søknaden ikkje kan besvarast innan ein månad jfr. Forvaltningsloven § 11 a
 • Som hovedregel vil det bli føreteke eit kartleggingsbesøk hjå pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkjars ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes eit eige kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.
 • Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak
 • Søkjar mottek skriftleg vedtak som beskriv tildelt teneste, tenestens innhald, omfang og begrunnelse eller skriftleg vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klage

Vedtaket skal innehalde orientering om klagemulighet

 • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
 • Klagen skal rettast til den som har fatta vedtaket
 • For lovpålagte tenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikkje lovpålagte tenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
 • Fristen for klage er 4 veker etter at vedkomande fekk eller eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap til å fremme ei klage.