Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning

Nå kan du ta barnehagelærerutdanning på deltid!
UiA har eit nytt utdanningstilbud til deg som bur i Austre Agder, Setesdal eller Lister med samlinger i Risør, Evje og Lyngdal.

DBLU Flyer

Åseral kommune har innført fleksibel fakturering - kva betyr det?

Det betyr at du får faktura for kvar månad gjeldande frå 1.1.2022.

For januar, februar og mars blei det sendt ut «dei faste utgiftene».  Det er abonnement for vatn og kloakk, målarleige og feieavgift. For april månad er det i tillegg årsoppgjer med forbruk for 2021 etter avlesing ved årsskifte, minus innbetalt forskot i 2021, pluss nytt forskot for 2022. 

Faktura

Straumstøtte til verksemder i Åseral

Kommunestyret i Åseral har vedteke å løyve private verksemder i Åseral økonomisk støtte som følgje av den høge prisen på elektrisk kraft (17.3.2022, sak nr. 8-2022)

Vedtaket lyder slik:
Åseral kommune gir straumstøtte til private verksemder på grunn av den sterke prisauken på straum.

Den lokale støtteordninga følgjer den statlege støtteordninga for landbruket. Den går i hovudtrekk ut på at ein dekker 55 prosent av straumutgiftene over 70 øre/kWt for desember 2021, og 80 prosent for januar til og med mars 2022.

Støtteordninga blir finansiert med midlar frå kraftfondet innafor ei ramme på kr l 200 000.

Dersom staten innfører ei nasjonal støtteordning for tilsvarande periode fell den kommunale støtteordninga bort.

Hovudutvalet for drift og utvikling gis fullmakt til å avgjera naudsynte retningsliner.

Sikringsskap

Invitasjon til filmpremiere!

Me har gleda av å invitera til filmpremiere, foredrag og lokalmat onsdag 27.april i Åseral fleirbrukshall!

Invitasjon SVR premiere uten sign

Tilskot til arrangement

Etter at Åseral vart ein del av Setesdal interkommunalt poltisk råd (Setesdal IPR) er tilskot til arrangement kanalisert gjennom denne ordninga som kommunen er med å finansierer.

Logo Setesdal IPR

UKM i Åseral 25. mars 2022!

UKM står for Ung Kultur Møtes, og denne kvelden serverer Åseralsungdommen kultur i form av både sceneinnslag og kunstutstilling!

UKM Åseral 2022 25. mars

Har du ledige husvære til Ukrainske flyktningar?

Åseral kommune ynskjer å skaffe ei oversikt over tilgjengelege husvære i kommunen i samband med at Integrerings- og Mangfaldsdirektoratet (IMDi) har oppmoda Åseral kommune om å ta i mot flyktningar frå Ukraina. Alle som har slikt husvære blir bedt om å melde dette inn via vedlagte skjema. Det er eit krav at bustaden har innlagt straum, vatn og avlaup.

Ukraina