Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Legekontoret 02.07 og 06.07

Torsdag 2. juli og måndag 6. juli er det ikkje lege tilstades på Åseral legekontor. Telefon og laberatoriet vil vere ope som vanleg. 

Langs Ørevatn. Foto: AKTollefsen

Støtteordning for arrangementsutvilling

Setesdal regionråd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling i Setesdal. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvikling, og er positive for fastbuande, besøkande og for lokalt næringsliv. Støtta gjeng til utvikling og nyskaping av nye eller etablerte arrangement, med fokus på berekraft. 

Setesdal regionråd Felespelar

Minne Kultursenter og sumaren 2020

Etter mykje research, planlegging, intervju, filming, redigering av film, booking av artister og organisering av diverse arrangement - blant anna premiere av USA-prosjekt i Åseral fleirbrukshall, American Night på Minne helga etter, bornas dag og demodag - så er alle planlagde arrangement utsett til neste år på grunn av Covid-19 pandemien. 

Minnekultursenter

Offentlig ettersyn av permanent stenging av tiltaksveg Langevatn, Åseral kommune

Drifteveg LangevatnAgder Energi Vannkraft fekk i 2017 løyve til å auke reguleringshøgda i Langevatn med 10 meter. I høyringa var Turistforeninga og berørte grunneigarar opptekne av ferdsel langs og over Langevatn. Som eit avbøtande tiltak vart Agder Energi pålagt å bygge ein tiltaksveg for å erstatte dåverande sti langs Langevatn.

Vedtak knytt til begrensing av motorisert ferdsle på Langevannsvegen er heimla i kgl.res. av 3. februar 2017 post 7 og 11. NVE er tilsynsmynde for vasskraftanlegg med konsesjon etter vassdragslova. Eventuelle innspel til forslaget til permanent stenging av veg langs Langevatn kan sendast elektronisk til nve@nve.no med kopi til joae@nve.no seinast innan 17. juli 2020. Dersom uttalen er lang, er det ein fordel om det blir utarbeida eit samandrag av teksten. Av same grunn er det ynskjeleg å få teksten elektronisk.

Dersom det er trong for ytterligare opplysningar om anleggsvegen, kan ein ta kontakt med Agder energi v/Olav Brunvatne på tlf. 991 563 971 eller e-post Olav.Brunvatne@ae.no.

Spørsmål om NVE si handsaming kan rettast til Jon Atle Eie på tlf. 928 46 970 eller e-post joae@nve.no.

Drifteveg Langevatn

Melding fra fylkesmannen i Agder til beitebrukere på Agder

Nå begynner mange dyreeiere å sende husdyr på utmarksbeite. Dersom det er mistanke om skader fra store rovvilt eller akutte spørsmål ta kontakt med vakttelefonen 906 16 574. Denne er bemannet fra 15. mai til 15. september. 

 

Sau

Fjellhagens dag 28.juni 2020

Agder fylkeskommune, Naturmuseum og botanisk hage, UiA og Åseral kommune arrangerer fjellhagens dag 28.juni i Ljosland fjellhage i Åseral (v/Ljosland fjellstove).

©Niklas Berglund

Meddommarar 2021-2024 / Offentleg ettersyn

Valutvalet (formannskapet) vedtok i møte 04.06.2020 forslag til meddommarar/skjønnsmedlem til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Endeleg val vert gjort av kommunestyret i møte 18.06.2020

firkantet kommunelogo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7