1. Bestill oppstartsmøte

 • Det kreves oppstartsmøte før planarbeidet settes i gang.
 • Oppstartsmøtet er gebyrbelagt. (Se gjeldende gebyrregulativ).
 • Bestilling av oppstartsmøte gjøres på eget skjema som fylles ut av plankonsulent og sendes kommunen. 
 • Tilbakemelding om møtetidspunkt vil bli gitt innen 3 uker fra bestillingen er mottatt.

2. Utarbeide og send inn forslag til detaljregulering

 • Plankonsulent kunngjør oppstart av planarbeidet i lokalavisen, på egen nettportal og eventuelt på sosiale medier.
 • Kunngjøringen skal minimum inneholde kartskisse som viser avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av formålet.
 • Krever planen konsekvensutredning (KU), skal planprogram legges ut på høring samtidig.
 • Fristen for merknader bør være minst 3 uker, ved KU skal fristen settes til minst 6 uker.
   
 • Plankonsulent skal varsle oppstart av planarbeidet med eget skriv til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.
 • Varselet skal redegjøre for forslaget og konsekvenser for omgivelsene.
 • Kart og illustrasjoner skal legges ved.
 • Fristen for merknader bør være minst 3 uker.
   
 • Ved KU sendes planprogram til <Utvalg> for vedtak.
 • Plankonsulent skal utarbeide planforslag etter Nasjonal Produktspesifikasjon for digitale planer og kommunens egne maler.

Alle dokumenter skal sendes inn i filformat PDF, men plankart skal også sendes i filformat SOSI. 

 

Dokumentasjon som kreves:

 • Planbeskrivelse med Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Reguleringsbestemmelser
 • Digitalt plankart 
 • Konsekvensutredning (KU) - sendes inn dersom krav om KU
 • Varslinger - kopi av kunngjøringsannonse (datert), samt varslingsbrev og liste over hvem som er varslet
 • Merknader og uttalelser - Send inn innkomne merknader og uttalelser sammen med forslagsstillers kommentarer
 • Tilleggsdokumentasjon - benyttes ved behov
 • Planforslag sendes til kommunen

3. Offentlig ettersyn og høring

 • Faktura for gebyr sendes forslagsstiller når plansaken tas opp til politisk behandling første gang.
 • Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra komplett forslag er mottatt.
 • Komplett planforslag legges frem for utvalg som fatter vedtak om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.
 • Ved mottak av planforslaget blir saken gjennomgått og plankonsulent blir informert om videre fremdrift.
 • Kommunen kunngjør vedtak om offentlig ettersyn og høring i lokalavisen, på kommunens nettportal og eventuelt i sosiale medier.
 • Berørte parter vil også bli varslet i eget skriv.
 • Se lenke til prisliste i Kapittel 1.

Merknader og uttalelser sendes til kommunen på e-post eller i brev innen 6 uker.

4. Planvedtak

 • Etter utløp av høringsfristen sender kommunen innkomne merknader og uttalelser til plankonsulent for vurdering og kommentar.
 • Merknader og uttalelser med kommentarer innarbeides i planforslaget.
 • Plankonsulent sender revidert planforslag til kommunen.
 • Planforslaget legges fram for for behandling.
 • Innstillingen sendes over til Kommunestyret som fatter endelig vedtak.
 • Plankonsulent og berørte parter informeres om vedtaket i eget skriv fra kommunen.
 • I tillegg kunngjøres vedtaket i lokalavisen, på kommunens nettportal og i sosiale medier.