Reguleringsplan

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen er juridisk bindende og bestemmer bruk og vern av arealer og fysiske omgivelser, f.eks hvor det kan bygges og hvor det ikke skal bygges. Reguleringsplan er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 12.

Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. Bestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom. Hvis du planlegger å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for den eiendommen. 
Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering.

Områdeplan

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område.

Detaljplan

Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som må utarbeide planforslaget.

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Korleis finne rett plan for ein eigedom/område?

Bruk kartløysinga www.kommunekart.no

Velg "kartlag" oppe til venstre, og kryss av for arealplan i kolonna til høgre. Trykk på aktuelt punkt i kartet, og velg aktuell plan i kolonna til høgre. Velg "Planarkiv".