Føremål

Føremålet med honorarfondet er å gjere folkemusikken i Setesdal kjent og høyrt, og å stimulere til aktivitet blant folkemusikkutøvarar, ikkje minst dei unge. Fondet kan dekke delar av honoraret når ein arrangør bruker folkemusikarar med lokal tilknyting til arrangement i Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Evje og Hornnes kommunar. Dersom det er unge utøvarar, kan fondet dekke heile honoraret. Det er Valle Sparebank, Bykle, Valle, Bygland, Åseral og Evje og Hornnes kommunar som finansierer fondet, og Setesdal Spelemannslag administrerer det.

Utøvarar i ordninga

utøvarar i honorarfondet

Last ned heile oversikten her: Honorarfond brosjyre_2024

Kven kan søke om tilskot?

Alle arrangørar – lag, foreiningar, bedrifter eller privatpersonar – med tilskipingar i kommunane Bykle, Valle, Bygland, Åseral og Evje og Hornnes, kan søkje om tilskot frå fondet. Ordninga gjeld ikkje for offentlege institusjonar. Honorarfondet kan støtte arrangement av dei fleste slag, anten det dreier seg om kulturinnslag ved konferansar, bedriftssamlingar, representasjonsoppdrag, opningsfestar, jubileum, «runde dagar», private tilskipingar, konsertar eller anna.

Retningsliner for tildeling

Setesdal Spelemannslag administrerer fondet, og definerer kva for utøvarar som kjem inn under ordninga. Satsar for tilskot til honorar:
• 12–15 år full dekning inntil kr 1 500 per utøvar
• 16–18 år full dekning inntil kr 2 500 per utøvar
• Andre utøvarar dekning 2/3 av utgiftene inntil kr 4 000 per utøvar
• Gruppe over 4 personar dekning 1/3 av utgiftene inntil kr 12 000 per gruppe

Søknad om tildeling

Søknad om tilskot frå fondet skal sendast til Honorarfond til folkemusikk. Skriv ein enkel søknad som inneheld opplysningar om arrangør, type arrangement, stad/tid, utøvar(ar) og avtalt honorar. Søknader blir handsama fortløpande, og tildeling skjer dersom søknaden tilfredsstiller retningslinene, og så lenge det er midlar på fondet.

NB! Maks 5 søknader per arrangør.

Hugs å sende inn signert mottatt honorar eller bankutskrift på at honorar er betalt. Hugs kontonummer for utbetaling.
Søknad/krav skal sendast til post@setesdalspelemannslag.no


SPØRSMÅL
Kontakt Setesdal Spelemannslag for meir informasjon om ordninga.