“Vi vil starte arbeidet i løpet av Juli (uke 27) og holde på fram til Oktober 2024. På grunn av arbeidets art, vil vi være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpetraseer/og fra/til offentlig vei, og vi vil med dette også varsle om bruk av ATV og beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b”.