Tidligere varsel om oppstart
Oppstart av planarbeid ble varslet 25.02.2021 i Fædrelandsvennen, på Åseral kommunes hjemmesider, brev til naboer og mail til offentlige instanser, med frist for merknader 15.04.2021.

Bakgrunn for utvidelse av planområdet
Det er utført dybdemålinger av myra. På bakgrunn av dette er det ønskelig å justere vegen for å unngå dype partier i større grad. Ved å utvide plangrensen blir det mulig å legge vegen nord for myra.

Formål med utvidelsen av planområdet
Utvidelsen gjøres for å endre vegtraseen i området, gjøre mindre justeringer av regulert skiløype så den følger dagens trase i større grad og utnytte en naturlig flate til hyttebebyggelse. Utvidelsen vil dermed gi mulighet for å bevare en større del av myra.

Les heile varselet her:
Velia Sør - varsel om utvidet plangrense.pdf
Utvidet plangrense - Velia Sør 06052021.pdf

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 02.06.2021 til:

Simon Stulien Plan v/ Simon Stulien
Logndalsvegen 6, 4540 Åseral
simonstulien.plan@gmail.com