Tidligere varsel om oppstart
Oppstart av planarbeid ble varslet 16.08.2021 i Fædrelandsvennen, på Åseral kommunes hjemmesider, brev til naboer og mail til offentlige instanser.

Bakgrunn for utvidelse av planområdet
Etter gjennomgang av innkomne merknader og videre arbeid med utforming av planen, vurderes det som hensiktsmessig å også planlegge lia sør-øst for myra. Arealet innenfor utvidelsen har en
naturlig forbindelse til resten av området, og utforming av grønnstruktur, skiløyper, veger og fritidsbebyggelse i dette området bør derfor sees i sammenheng med resten av planområdet. Dette
vil gi en bedre helhetsvurdering av nærvirkning, skiløypestruktur, hensyn til myr, flom, samt gjennomføring av planen.

Formålet med utvidelsen av planområdet
Arealet innenfor utvidelsen er tenkt planlagt til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt grønnstruktur og skiløype.
I tillegg til dette varselet, vil hytteeiere innenfor det utvidede arealet bli kontaktet av grunneier. Det vil senere bli invitert til fysisk møte hvor hytteeiere kan komme med ytterligere innspill til planen.

Eiendomsforhold
De største delene av utvidelsen er på gnr./bnr. 13/2
Øvrige eiendommer innenfor utvidelsen: 9/8, 13/3, 13/14, 13/50
Festetomter innenfor utvidelsen: 13/2/414, 13/2/415, 13/2/417, 13/2/418, 13/2/419, 13/2/420, 13/2/422, 13/2/476 og 13/3/481

Overordnet planstatus og oppstartsmøte
Området som utvides omfattes av kommunedelplan for Bortelid, 2006-2030, og er primært avsatt til fritidsbebyggelse. Deler av området er også avsatt til LNF.

Innspill til planarbeidet
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 25.04.2022 til:
Simon Stulien Plan v/ Simon Stulien
Logndalsvegen 6, 4540 Åseral
simonstulien.plan@gmail.com
 

Varslingsbrev - Grunnevassheia - varsel om utvidet plangrense.pdf
Grunnevassheia - Oppstartsgrense utvidet-A4 25032022.pdf