Målet med planarbeidet er å legge til rette for VVA til eksisterande hytter i området, sjå på fortetting i eksisterande felt, samt nokre nye utbyggingsområde. Det er og eit mål å få til ei utbygging som er meir bærekraftig og som gir lite CO2 utslepp.

Friluftsliv er eit sentralt tema i planarbeidet. Eksisterande skiløype skal framleis gå gjennom planområdet. Målet er at det blir få eller ingen kryssingar over veg, og der det kjem kryssing, er denne tenkt som planfri for hovudløypa. Målet er at løypenettet kan bli eit landskapselement som gir luft og verdi i området.

Det blir informasjonsmøte om planarbeidet i Bortelid for alle interessere i haustferien. Det kjem meir info om dette seinare.

Merknader og innspel kan sendast kommunen innan 8 september til

Åseral kommune
Gardvegen 68
4540 Åseral
eller på e-post til post@aseral.kommune.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Kari Røynlid på e-post Kari.Roynlid@aseral.kommune.no eller på telefon 901 29 245.

 

Berge avgrensing.pdf
Berge avgrensing_reguleringsplan bakgrunn.pdf
Planprogram - områderegulering Berge.pdf