Åseral kommune ser på næringsutvikling som ein svært viktig del av kommunens arbeid. Difor løyver kommunestyret kvart år middel i budsjettet til næringsarbeid. Avdelinga arbeider både med generelle rammevilkår for næringsutvikling og med den einskilde bedrift eller nyetablerar som ønskjer å utvikle ein forretningsplan eller foreta investeringar for å utvikle verksemda vidare. Med generelle rammevilkår meines store og små tiltak som kan gjera det meir attraktivt å bu i Åseral og å etablera verksemd her.

I tillegg handsamar avdelinga lovsaker innafor landbruket slik som: jordlov, skoglov, konsesjonslov, lov om forpakting og viltlova.

I kvar valperiode vedtek kommunestyret kommunens næringsplan. Planen uttrykker kommunens målsettingar for næringsarbeidet og slår fast ulike tiltak som skal gjennomførast for å nå målsettingane.
  • Planarbeid tilhøyrande Plan- og bygningslova
  • Matrikkelarbeid, frådeling, oppmåling og kartnett-tenester
  • Byggesøknadar/saker som skal handsamast etter Plan- og bygningslova
  • Fagleg- og driftsansvar for det kommunale vatn- og avløpsanlegget
  • Private søknader om veg og avløp, tilskotsordning for nybygg
  • Større kommunale byggeprosjekt blir administrert og leia frå denne eininga
  • Kan levere CAD-tenester

Tilsette i samfunnsutvikling

Fagområde Namn E-post Telefon
Byggesak Bernt Elias Åsland bernt.elias.asland@aseral.kommune.no 909 12 732
Byggesak/GIS Martine Hunsbeth martine.hunsbeth@aseral.kommune.no 473 33 149
Plan Kari Røynlid kari.roynlid@aseral.kommune.no 901 29 245
Oppmåling/kart/GIS Odin Refsnes odin.refsnes@aseral.kommune.no 976 48 330
Vatn/avløp Hilde Stuestøl Berg hilde.stuestol@aseral.kommune.no 950 56 310
Jordbruk/skogbruk/vilt/fisk Caroline Iveland caroline.iveland@aseral.kommune.no 477 62 087
Næring Øyvin Moltumyr oyvin.moltumyr@aseral.kommune.no 911 36 483
Reiseliv/folkehelse Randi Byremo randi.byremo@aseral.kommune.no 958 45 100
Veterinær Daniel Gotheim danielgotheim@hotmail.com 957 46 419