Målet med planarbeidet er å legge til rette for friluftsliv i Øre for ålmenta, samt merdbasert oppdrett av Aure i Øre. 

Innspel og merknader må sendast seinast innan 13. september.

Dette kan sendast til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral, eller på e-post til post@aseral.kommune.no

Spørsmål kan rettast til Martine Hunsbedt, epost: martine.hunsbedt@aseral.kommune.no eller på telefon 47333149.

Ved kontakt i saka, ver venleg å referer til saksnr: 21/00799

 

Planomtale Øre.pdf

Plankart (rev. 27.06.2022).pdf

Føresegner.pdf

Konsekvensutgreiing.pdf

ROS-analyse.pdf