NVE har 17. august 2020 konkludert med at planane ikkje utløyser krav om konsesjon etter vassressurslova. Søknaden gjeld utslepp etter forureiningslova, løyve etter matlova med omsyn til fiskevelferd og samle konsesjon etter akvakulturlova.

Spørsmål knytt til saka kan rettast til næringssjef Øyvin Moltumyr på telefon 911 36 483 eller oyvin.moltumyr@aseral.kommune.no.

Skriftlege merknader til søknaden kan sendast til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral eller til post@aseral.kommune.no innan 6.juni 2021.

Fullstendig søknad ligg ute til offentleg ettersyn under og på rådhuset i Åseral kommune.

Kommunal høring - Søknad om tillatelse til matfiskproduksjon av ørret i Ørevatnet i Åseral kommune - Åseral Ørret AS.pdf

0 Søknadsbrev Åseral Ørret AS.pdf

1 Signert søknadsskjema.pdf

2 Dokumentasjonsvedlegg Åseral Ørret AS.pdf

3a Oversikt 1-50.000.pdf

3b Anleggsplassering 1-20.000.pdf

3c Anlegg med oppankring 1-1.600.pdf

4 Ørevatnet tilstand 2020.pdf

5 Strømrapport Ørevatn 2020.pdf

6 Lokalitetsrapport Ørevatnet.pdf

7 NVE vurdering 17-08-2020.pdf

8 Dispensasjon fra kommuneplan 18-12-2020.pdf

9 Helse- og velferdsplan og internkontroll.pdf

Om vanngjennomstrømming.pdf (nytt vedlegg 20.05.21)