Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bur heime

Personer som har behov for tenesten. Det gjeld mellom anna ved underernæring / fare for dette, eller ved funksjonsnedsettelse som gjer det vanskelig å tilberede eigne måltid.

Kriterier

Sjukdom, alder eller andre årsaker gjer at du ikkje er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Søker må vera busett i Åseral kommune.

Kva koster det?

*Link til prisregulativ

Korleis få utført eller motta tenesten?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis ein annan søker på vegne av deg, må vedkomande ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det inneber blant anna ein funksjonsvurdering som ein del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søkjer har rett til innsyn i dokument i saka etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. 

 

Søknad om helse- og omsorgstenester.pdf

Du må legge ved fullmakt hvis det er nokon som søkjer for deg. 

Søknaden sendes til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Eller på epost til: post@aseral.kommune.no

Sakshandsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjera saka. Deretter fattas det eit vedtak. Vanlegvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid ein begrunnelse om det kan tenkas at du blir misfornøgd med vedtaket. Om begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Om du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Om du treng veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettheld kommunen si avgjersla, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.